Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Carl Gustaf Bergman (1840-1905)Den 11 november 1901 diskuterades behovet av att bättre ordna utbildningen för "sinnesslöa" barn. Diskussionen inleddes av folkskoleinspektör Carl Gustaf Bergman som motionerat i ärendet. Han menar att staden måste ta ett större ansvar för dessa barn. Bergman berättar om en folkskoleöverstyrelsens undersökning som visar på att antalet "sinnesslöa" barn vida överstiger det antal som kan tas emot på Föreningen för vård av sinnesslöa barns vårds anstalt, som tycks vara den enda institution som är verksam inom området. Bergman kritiserar Kammarkontorets liknande undersökning som kommit fram till en lägre siffra.

Han får svar av Carl von Fries som menar att staden inte alls varit främmande för att diskutera om fler platser på Föreningen för vård av sinnesslöa barns vårds anstalt. von Fries kritiserar i sin tur folkskoleöverstyrelsens undersökningar som delvis baserar sig på lärarinnornas bedömning av barnens begåvning:

"Det kan dock ligga en fara däri, att man i folkskolan afskiljer därstädes redan befintliga andesvaga barn, ty, säga vad man säga vill, är dock gränsen svår att uppdraga. Det måste dock vara frestande nog för lärare och lärarinnor med stora afdelningar att betrakta de mycket läsdumma såsom andesyaga; men detta är ett mycket stort misstag. Ty de läsdumma kunna praktiskt taget vara allt annat än dumma och ofta nog qvickare än de läsqvicka."

Bergman får stöd av herrarna Kinnander och Hammarlund. Den senare understryker det ovärdiga i situationen och berättar vad han själv upplevt:

”/…/sådana arma barn nu påträffas ä ställen, dit de icke alls höra, såsom t. ex. på Grubbens gärde. Jag har själf såsom revisor där påträffat dylika barn, hvilka ju borde få en helt annan vård, och jag har äfven såsom revisor varit i tillfälle att se, att, när man icke haft något annat ställe att skicka dessa barn till man sändt dem till Skrubba, som ju är en uppfostringsanstalt för vanartiga barn. Detta är i högsta grad olämpligt.”

Föreningen för vård av sinnesslöa barns anstalt låg på Norrtullsgatan 16 i den nu rivna fastigheten Skallmejblåsaren 3.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad