Text
Författare: Elin Sundell. Stockholms stadsarkiv

Kvinnans politiska rösträtt - Brev till Anna Lindhagen från Elin Sundell 1903

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt bildades 1902 och blev  Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 1903. Till Anna Lindhagen, som vi den här tiden var ordförande i föreningen i Stockholm, kom många brev från kvinnor ute i landet. Många ville starta egna lokalföreningar och bad om råd och information. En av dem var doktorinnan Elin Sundell som, i ett brev daterat 11 februari 1903, bad att få ta del av föreningens stadgar mm. Hon beskriver i brevet också nyttan och nödvändigheten av att kvinnorna får rösträtt.

 Så här skrev Elin Sundell:

Ordföranden uti Föreningen för qvinnans politiska rösträtt – Fröken Anna Lindhagen!

Som det är min lifligaste önskan, att dels med min egen röst öka antalet af qvinnor, som ingått uti ofvannämnda förening dels om möjligt härstädes kunna verka för att få flera röster för ändamålet, beder jag Eder hafva den stora godheten upplysa mig om föreningens stadgar m.m. som kan vara af nöden att hafva reda på.

Vårt (qvinnornas) kraf på rösträtt är tycker det mig fullt berättigadt och jag är på det lifligaste öfvertygad om att vi kunna – åtminstone så småningom – åstadkomma ganska genomgripande förändringar i flera sociala missförhållanden, dem vi nu blott måste blunda för eller beskedligt nog, ansett såsom ett nödvändigt ont.

Jag anser dessutom att staten skulle hafva en ganska god hjelp uti oss – och hoppas äfven att just vi qvinnor skola få en hel del gagn af att ”ha ett ord med i laget”

 Med utmärkt högaktning

(Doktorinnan) Elin Sundell

Hvetlanda d. 11.2.03

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad