Områdesprogram för Söderled 1997
Text

Områdesprogram för Söderled 1997

År 1997 tog Stadsbyggnadskontoret fram områdesprogram för stadens samtliga stadsdelar. Via länken intill kan du läsa programmet för Söderled, Svedmyra, Tallkrogen, Gubbängen, Hökarängen och Sköndal. Ur introduktionen: "Områdesprogrammet är ett underlag för en dialog mellan medborgarna, stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret om framtiden i stadsdelsområdet." Områdesprogrammet innehåller avsnitt om området idag, dess historia, befolkning, bostäder, service, näringsliv, trafik, natur, värdefulla bebyggelsemiljöer, anläggningar (energi, vatten och avlopp) samt framtidsfrågor.