Framsida områdesprogrammet med grön och svart text mot förenklad design av gatunät i grönt och gult
Text
Författare: Stockholms stadsbyggnadskontor. Stockholms stadsarkiv

Områdesprogram för Kungsholmen 1997

År 1997 tog Stadsbyggnadskontoret fram områdesprogram för stadens samtliga stadsdelar. Via länken intill kan du läsa programmet för Kungsholmen, Stadshagen, Kristineberg, Fredhäll, Marieberg, Lilla Essingen och Stora Essingen. Ur introduktionen: "Områdesprogrammet är ett underlag för en dialog mellan medborgarna, stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret om framtiden i stadsdelsområdet." Områdesprogrammet innehåller avsnitt om området idag, dess historia, befolkning, bostäder, service, näringsliv, trafik, natur, värdefulla bebyggelsemiljöer, anläggningar (energi, vatten och avlopp) samt framtidsfrågor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad