Text
Författare: Stadens kämnärsrätt. Stockholms stadsarkiv

Domen mot Carl Eric Vesterlund i Stadens kämnärsrätt år 1819

Den 24 augusti 1819 mördade den 16 årige skomakarlärlingen Carl Eric Vesterlund en 70-årig skräddargesäll vid namn Peter Askbom. Det skedde i ett hus på Baggensgatan 9. I den här posten kan du läsa första sidan i domen mot Vesterlund. Dokumentet är hämtat ur stadens kämnärsrätts protokoll från den 23 september 1819. På den tiden fanns ännu inte vår tids kriminallitteratur. Spännande fall trycktes därför i vissa fall direkt ur polisens och domstolarnas arkiv och gavs ut till försäljning. Det skedde i fallet med Vesterlunds mord. Två tryckta häften, ett med poliskammarens utredning och ett med domen, gavs ut redan på hösten 1819. De hann komma ut någon tid innan Carl Eric Vesterlund avrättades på Galgbacken den 8 januari 1820. Texten lyder: "1819 den 23:dje September. Utslag. Om detta måls beskaffenhet har Rätten sig underrättad gjordt och funnit, huruledes, sedan Skomakare Lärlingen Carl Eric Westerlund den 24 sidstl:ne Augusti, kl:n straxt efter 6 om morgonen i ärende att söka Bokhållaren Berg utgått ifrån dess Husbonde Skomakare Mästaren Lars Eric Lekström, boende i Huset N:o 9 Qvarteret Perseus vid Baggensgatan, men uteblifvit vida öfver den tid, som för detta ärendes uträttande behöfdes; hvarunder den omständighet tillkommit, att Färgare Gesälls Enkan Norgren och Skräddare Mästare Enkan Andersson, den förra boende 3:ne och den sednare 2:ne trappor upp i berörde Hus, hvar för sig på morgonstunden fäst upmärksamhet på ett inom Huset förmärkt ovanligt läte af råmande och skrik, som sammanlagdt därmed att Lärligen [sic] Westerlund nyss förut varit sedd gående upp åt Winden, utan att de sett honom därifrån återkomma samt att Skräddare Gesällen Peter Askbom, som ensam bebodde en kammare 4 trappor upp i Huset midt emot Winden, icke kunnat förmärkas vara inne i sitt rum, eller efter vanligheten då han var borta haft utanlås för kammardörren, lämnat rum dels åt den tanka, att Lärlingen Westerlund afhändt sig lifvet, dels att Askbom såsom ålderstigen kunnat i rummet vara af sjukdom [...]" Du kan läsa hela domen och även hela utredningen med hjälp av länkarna till de tryckta utgåvorna till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad