Text

Polisrapport om mördaren Carl Eric Vesterlund år 1819

Det här är en sida ur Poliskammarens diarium. Ett diarium är en sorts dagbok där löpande händelser antecknades. I kolumnen på vänstersidan antecknade en polisman några uppgifter om brottet efter det att mördaren hade gripits. På högersidan antecknades därefter kortfattat hur målet gick vidare. Texten lyder: "Augusti 24. Sedan Skräddare Åldermannen Capitainen Winblad på morgonstunden hos Öfver Ståthållare Embetet anmält, at Skräddare Gesällen Pet: Askbom, som arbetat hos Winblad, träffats mördad i sitt rum 4 trappor upp i huset N:o 9 Qvarteret Perseus vid Baggens gatan och Öfver Ståthållare Embetet till mördarens uptäckande vidtagit nödige anstalter, Så raporterade Westerlund, Eklund, Forsberg och Jacobsson, at de nu på middagen gripit mördaren Lärlingen Carl Eric Westerlund i tjenst hos Skomakaren Lars Eric Lekström boende i samma hus och till förhör honom här instält. d: 24 Hörd. Not: Weiigang d: 25 Åter förvar. d: 26 Förvistes målet till Stadens Kämnärs Rätt d: 23 Sept: Westerlund dömd för det han försåtligen öfverfallit och mördat Askbom, at mista högra hand, halshuggas och steglas. d: 29 Tygvaktaren O: Thelin, som är Utredningsman at Askboms Sterbhus, fick lyfta hans här förvarade saker. d: 8 Jan: 1820. Undergick Westerlund Döds-straffet."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Baggensgatan 9 och 11

Baggensgatan 9 och 11

Baggensgatan 9

Baggensgatan 9

Carl Eric Vesterlunds orlovssedel från 1819

Carl Eric Vesterlunds orlovssedel från 1819

Kvarteret Perseus i Gamla Stan,  gårdsfasad och tak

Kvarteret Perseus i Gamla Stan, gårdsfasad och tak

Köpmanbrinken 6

Köpmanbrinken 6

Protocoll, hållne hos kongl. öfver-ståthållare-embetet för police-ärender vid undersökningen angående det af skomakare- lärlingen Carl Eric Vesterlund å skräddare-gesällen Peter Askbom den 24 augusti 1819 föröfvade mord.

Protocoll, hållne hos kongl. öfver-ståthållare-embetet för police-ärender vid undersökningen angående det af skomakare- lärlingen Carl Eric Vesterlund å skräddare-gesällen Peter Askbom den 24 augusti 1819 föröfvade mord.

Stockholms stads kämners-rätts dom öfver den 16:årige skomakare-lärlingen Carl Eric Vesterlund, hvilken den 24 sistl. augusti mördat den 70-årige skräddare-gesällen Peter Askbom.

Stockholms stads kämners-rätts dom öfver den 16:årige skomakare-lärlingen Carl Eric Vesterlund, hvilken den 24 sistl. augusti mördat den 70-årige skräddare-gesällen Peter Askbom.

Taket på Köpmanbrinken 6

Taket på Köpmanbrinken 6

Ynglingen Carl Eric Vesterlunds prästbetyg från 1818

Ynglingen Carl Eric Vesterlunds prästbetyg från 1818