Protokoll från Kungliga Befallningshavande 1895.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kungliga Befallningshavande fastslår förbudet för Fru Hammarström att sälja öl

Kungliga Befallningshavande kallades den högsta statliga förvaltningsmyndigheten i varje län fram till 1918 då man började kalla myndigheten för Länsstyrelsen istället. Här är Kungliga befallningshavandes beslut om Kristina Lovisa Hammarströms av många ifrågasatta ölhandel i Årstaäng. Man bestämmer sig för att fastslå det beslut som Brännkyrka Kommunalnämnd redan fattat. Att Fru Hammarström förbjuds att sälja öl.

Texten renskriven:

KBfdes [Kungliga Befallningshafvandes] etc. utslag ej mindre i anledning af Brännkyrka sockens Kommunal Nämnds den 29 oktober 1894 härstädes gjorda ansökning om fastställelse av Nämndens den 23 i samma månad fattade, uti här afskrifna protokollsutdrag närmare omfömälda beslut, hvarigenom Handelsidkerskan Hustru Christina Lovisa Hammarström, boende i huset No 1 Kilen vid Årstaäng, förbjudits all widare försäljning af öl, än äfwen på beswär deri Klag[ande]n med åberopande af intyg från en mängd wid Årstaäng och i trakten deromkring bosatte personer, att hon dem weterligen icke genom den af henne idkade försäljning af öl till afhämtning befrämjat ware sig osedlighet eller oordningar samt med förmälan, att de åtal för öfwerträdelse af Kongl. Kungörelsen den 2 Juni 1893 angående handel med maltdrycker, af hvilka hon så wäl som de fleste bland socknens handlande drabbats, ännu ej wore af domstolen afgjorda, yrkat, att Nämndens ifrågavarande beslut, såsom kränkande hennes i behörig ordning förwärfwade och ingalunda genom något hennes otillbörliga förfarande förwerkade rätt att i sin diversehandel maltdrycker till salu för afhemtning, måtte undanrödjas, Kommunal Nämnden sig förklara och Länsmannen C. A. Arnheim med företeende af den i underställda beslutet omnämnda skrift afgifwit yttrande; Hwarefter Klag[ande]n, som på begäran under den 7 december 1894 fått handlingarna till sig extraherade för påminnelsers afgifvande, först efter erhållet föreläggande af wiss tid för fullföljd af sin talan, den 5 innewarande Mars inkommit med påminnelse, derwid fogats dels prestattest om god frejd och dels efter utslaget afskrifwet intyg af vice wärden i det af henne bebodda huset; Gifwet etx den 14 Mars 1895.

Hwad i ämnet förekommit har KBfde [Kungliga Befallningshafvande] i öfwerwägande tagit; Och som – efter det Länsmannen Arnheim med anledning af det betecknande deri, att Klaganden ännu den 22 sistl. Februari icke fullföljt sin förda beswärstalan, då beordrats bland annat att efterforska och rapportera, huruwida Klaganden ställt sig Nämndens ifrågawarande beslut till efterrättelse – numera blifwit uplyst, att så icke warit förhållandet, utan att hon för fortsatt ölförsäljning blifwit wid Swartlösa härads winterting den 18 sistl. Januari tilltalad; alltså och då Klaganden följaktligen icke kan anses lämplig att förestå handel af ifrågawarande slag, pröfwar KBfde skäligt att med afslag å beswären fastställa Kommunal Nämndens beslut, hvarigenom all widare försäljning af öl henne förbjudits.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad