Utdrag af protokoll vid Bränkyrka kommunalnämnds sammanträde den 23 Oktober 1894.
Text
Författare: Brännkyrka kommunalnämnd. Stockholms stadsarkiv

Brännkyrka kommunalnämnd förbjuder fru Hammarströms ölförsäljning i Liljeholmen

Hösten 1894 uppmanade några boende i Liljeholmen Brännkyrka kommunalnämnd att förbjuda Lovisa Hammarströms ölförsäljning vid Årsta äng. I ett brev till kommunalnämnden påstår de att ölförsäljningen orsakat "slagsmål och skrik m. fl. ofog till skada och förargelse för omkring boende personer". Av det här mötesprotokolloet framgår att kommunalnämnden ansåg att klagomålen var värda att beakta och beslöt därför att förbjuda ölförsäljningen i fråga. Förbudet skulle dock underställas Kungliga Maj:ts befallningshavande i länet, dvs länsstyrelsen varför detta protokollsutdrag skickades in till dem. 

Texten renskriven:

Utdrag af protokoll vid Bränkyrka kommunalnämnds sammanträde den 23 Oktober 1894.

Nde=

§ 2
Uti ingifven skrift, som föredrogs, hade O. Th. Pettersson med flere vid Liljeholmen och trakten deromkring bosatter sockenbor anfört, att den af hustru L Hammarström uti huset No 1 Kilen, Årstaäng äskade ölförsäljning till afhemtning befrämjat osedlighet och förorsakat oordningar af mångahanda slag, samt att hustru Hammarström äfven för närvarande vore under tilltal för olaga ölförsäljning, hvadan anhållits, att kommunalnämnden måtte vidtaga åtgärder för ölförsäljningens upphörande.

Sedan inom kommunalnämnden vitsordats, att de uppgifna oordningarna en längre tid egt rum till skada för allmän sedlighet, fann nämnden skäligt förbjuda hustru Hammarström att vidare idka omförmälde ölförsäljning; och skulle beslutet i laga ordning underställas Kongl. Majts Befallningshafvandes i länet pröfning.

In fidem
A. F. Skoglund

Rätteligen utdraget; betygar
ex officio
G Lagerbielke
Ordförande i Kommunalnämnden. 

Justerat
G Lagerbielke
John Johnsson

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad