Per August Hammarströms brev till sin hustru daterad 18 november 1894
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Make skriver till sin hustru om anonymt brev med hårda ord om hustrun

Hösten 1894 har det blossat upp en konflikt mellan butiksinnehavaran Lovisa Hammarström och några av de boende i Liljeholmstrakten. En av fru Hammarströms motståndare har skickat ett anonymt brev till hennes bortresta make, ett brev där hon bland annat beskrivs som ett "vilddjur". Hur reagerade maken? Det kan du ta del av i det här brevet som Per August Hammarström skriver till sin fru om saken.

Brevet renskrivet:

Edsberg den 18/11 94.

ja just idag när jag ingår i mitt 46 lefnadsår får jag ifrån Liljeholmen daterat bref den 12/11 och påstämplat Stockholm just veta sorgliga förhållande angående ditt lefnadssätt både före och efter min resa ifrån hemmet skulle det vara med sanna förhållandet öfverensstämmande så får jag på det högsta beklaga att så har inträffat men innan jag berör saken något närmare skall jag invänta närmare upplysningar skulle det vara saning så har det afskyvärdaste inträffat är det hopspunnen löngn så är det det [sic!] med rikt bofstrek att söka utforska hvem som är brefskrifvaren kan jag ej änu veta men det kan ju möjligtvis gå att få reda på den när man har

Sid 2
vunnet tid   brefskrifvaren börjar att omtala att du har 3n åtal för försäljning af öl och det 4de skall komma till vintertinget och att du har att böta minst 200 kronor och som du saknar medel så talar han om fängelse för böternas aftjenande och hvad som sedan kommer att följa hvill han nu icke säga. att du är stämd för öl det vet ju jag förut men huru många stämningar du har fått sedan jag reste det vet jag ju icke men brefskrifvaren tycks hafva reda på det

för det andra säger brefskrifvaren att Kommunalstyrelsen beslutat att du icke vidare få fortsätta med ölhandlen för den osedlighet som följer med densamma

Det sista det sämsta och vederstygligaste vill jag för närvarande ej vidröra

framtiden kommer ju möjligtvis att utvisa hvad som är saning eller lögn

Sid 3
Det fins bröd på andra håll än i Bränkyrka för både dig och mig och skulle helst se att blifva detta samhälle frånvarande och som man kan få at hafva det bättre på annat håll så är det ju dumt att vara på sämsta stället. jag får tacka för det ifrån dig sist anlända bref och får nämna att jag hafver hälsan in till närvarande.

det går ej så lätt att skrifva något denna gång för hvad skall man tro folk om nu för tiden bäst att lita på sig sjelf at taga saken lugnt. Ajö farväl för denna gång

Skrif några rader till mig jag reser ej hem änu jag får väl trasla mig fram med kläderna jag har så länge

Många Hälsningar

En trogen Make
P. A. Hammarström

brefvet bar till underskrift Ett vänligt Gif Akt

Per August Hammarström föddes den 18 november 1849 i Edsberg i Örebro län och när han skriver brevet är han alltså i sin födelseort. Kristina Lovisa och Per August Hammarström lever som gifta livet ut och de bor mestadels i Liljeholmstrakten där Per August dör 1925. Kristina Lovisa Hammarström avlider 1933 i Katarina församling.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad