Protestbrev till Brännkyrka kommunalnämnd angående olaga ölförsäljning
Text
Författare: P. A. Berlin m. fl.. Stockholms stadsarkiv

Protest mot fru Hammarströms ölförsäljning i Liljeholmen

Nere vid Årsta äng hade på 1890-talet fru Kristina Lovisa Hammarström en mataffär. Enligt det här protestbrevet till Brännkyrka Kommunalnämnd sysslar hon dock mest med att sälja öl vilket skapar oreda och stök i området. Brevet transkriberat:

Till ordföranden i Bränkyrka Kommunalnämnd!

Med anledning af de missförhållanden som hafva egt rum under en följd af 10 à 12 år till följd af olaga ölförsäljning uti huset N:o 1 Årstaäng, den så kallade Kilen, erhålla undertecknade få framställa följande:

Detta ställe bär namn af att vara en matvaruhandel, men är egentligen ingenting annat än en ölhandel, hvilket också framgår deraf att innehafvarne af denna handelslägenhet vid de fleste ordinarie ting varit åtalade för olaglig handel med maltdrycker.

Af de många oordningar som varit en följd af detta ställes olagliga ölförsäljning må nämnas slagsmål och skrik m. fl. ofog till skada och förargelse för omkring boende personer, och ännu mer – ett mycket sorgligt förhållande – att både män och qvinnor, som i flere år åtnjutit understöd af kommunen nedlagt sina slantar der för öl.

Sedan den 1:sta Oktober 1893, då den nya lagen trädde i kraft, att icke mindre än 10 liter skulle få säljas, har detta ställe blifvit en tillflyktsort för alla dem i trakten som önska att köpa en mindre kvantitet, hvilket också haft till följd, att innehafvarinnan af stället vid hösttinget hade tre åtal för olaglig ölhandel på ett års tid.

Ställets nuvarande innehafvarinna Fru L Hammarström, kan icke sägas drifva någon annan handel, ty de öfriga varorna, som finnas i boden, äro i de flesta fall utsålda vid kl. 8 à 9 f. m., och dessa varor bruka bestå af något skummjölk, grädde och bröd för några kronors värde, men i de flesta fall ett stort förråd af öl särskildt i slutet af veckorna uppgående till flera hundra buteljer.

Enligt uppgift af köpmännen på platsen är omsättningen af öl hos dem liten eller ingen sedan den nya förordningen trädde i kraft, men så är icke förhållandet på ofvannämnde ställe, ty der är en liflig omsättning,

På grund af det anförda anhålla undertecknade att kommunalnämndens ordförande benäget måtte vidtaga de kraftigaste åtgärder som enligt lagen står till buds, på det att denna olagliga försäljning af maltdrycker, som så florerar till stor skada för samhället – måtte å ofvannämnde ställe upphöra.

Liljeholmen den 21 september 1894

Namn:               Bostad:

C. A. Holm             Liljeholmen

O. Th. Pettersson    Reymersholm

L. Pettersson         Reymersholm

G. Jacobsson        Stora Katrineberg

L. Larsson            Remesholm

P. A. Berlin           Årstaäng Nr 1

J. Nilsson             Charlottenburg

C. O. Pettersson     Charlottenburg nr 4.

J. A. Åberg             Fredesborg

A W  Fundell           Missionshuset

G. A. Melin             Mariefred, Liljeholmen

J. Andersson           Årstaäng 23

A Pettersson            Annelun

J. Andersson

O. F. Engström         Grönbrink Nr 3

N. Jönsson               Lilla Nybohof

J. A. Eriksson           Årstadarl Nr 10

J. Andersson             Årstadal No 8

C. O. Uhrnell             Årstadal No 8

A. J. Holmfrid            d:o Nr 19

E. A. Andersson         Fredsborg Nr 4

P. A. Johansson         Årstadal

J. A. Helmfrid            Katrineberg

Joh. Lysén                 Årstadal 14

August Ölander          Årstadal 14

P. J. Svensson             Mariefrid

C. G. Beckman            Grönbrink No 3

W. Allvill [svårläst]       Grönbrink No 2

J. A. Widmark              Grönbrink No 2

P. A. Krantz                Liljeholmen Stkr.

C. M. Larsson              Årstadal No 3

A. F. Skogland             Bränkyrka

D. O. Lindblom            Liljeholmen

(med instämmande af önskvärdheten af ölförsäljningens upphörande)

A. G. Schnygge[osäker tydning] Liljeholmen

Joh. Jansson

Anders Eriksson                 Liljeholmen

C. H. Carlsson               Liljeholmen

C. F. Heineman               Nynäs 6.

Kommunalnämnden skickade vidare brevet till Länsstyrelsen för vidare behandling.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad