Anonymt brev till Per August Hammarström 1894
Text
Författare: anonym. Stockholms stadsarkiv

Anonym brevskrivare uppmuntrar skilsmässa

Hösten 1894 är många grannar missnöjda med Lovisa Hammarströms ölförsäljning vid Årsta äng. Några som anser att ölförsäljningen skapar oordning och stök i orten har skickat en petition till Brännkyrka kommunalnämnd om att att ölhandeln bör förbjudas. Det här anonyma brevet skickas dessutom till Kristina Hammarströms man Per August Hammarström, som befunnit sig på annan ort en längre period. I brevet kallas Lovisa Hammarström för "vilddjur i människoskepnad" och mannen upplyses om att hon står under flera åtal.

Att det anonyma brevet hamnat i Länsstyrelsens arkiv beror på att Per August Hammarström bifogar det när han själv skriver till sin hustru om saken. Lovisa Hammarström har sedan lämnat in det som bevis för hur hon behandlas illa av det "kotteri" som hon menar försöker göra livet surt för henne. Hon tror att brevet är skrivet av en granne vid namn P. A. Berlin.

Här nedan är en renskrift av det bitvis svårlästa brevet:

Liljeholmen d 12/11 94

Her Hammarström
den quinna som Hammarström lemnade efter sig vid Årstaäng No 1, hade varit önskligt om vi här sluppit detta vilddjur i menniskoskepnad, men då vi blifvit underrettade om hennes föregående lefnad så förundrar vi oss icke att H. H. reste ifrån Vilddjuret, då vi blifvit upplyste om att H. H. är i okunnohet om hennes senaste bedrifter så vill vi härmed underetta H. H. något om detta. det första är att hon för sin krogrö[r]else har 3n åtal ock det 4de kommer till vinter tinget som då det vissa är att dom kommer att falla på det hela

Sid 2
för det 2da har Kommunal styrelsen beslutat att hon icke vidare, få fortsätta med ölhandeln för den osedlighet som följer med densamma men detta oaktadt så fortsätter hon med detsamma och vad det skall stanna med henne är en hemlighet, och ännu mer så vida uppgifterna äro sanna så är hon redan antecknad hos den dedecktiva polis afdelning för uppmärksammade af osedligt lefnadssätt, detta delgifvande till H. H. har blifvit gjordt af den meningen att H. H. Bör ha fulla skäl att för alltid skiljas ifrån sin plågoande

Sid 3
ty vi har gordt och [svårtytt] den föregående tiden och vunnit säkra upplysningar att hon i det föregående öfvat samma dåliga lefnadssätt då hon nu till vintren har att möta en /200/ hundra kronors böter och saknar medel så är ju följden fängelse och hvad som mer kommer att följa, vill vi nu icke säga

Ett vänligt
Gif akt

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad