Brev från fru Hammarström till Greve Lagerbielke 1894.
Text
Författare: Hammarström, Kristina Lovisa (1849-1933). Stockholms stadsarkiv

Fru Hammarström ifrågasätter kommunens beslut att förbjuda hennes ölhandel

År 1894 har några av de boende i Liljeholmstrakten klagat över fru Lovisa Hammarströms ölförsöljning nere vid Årsta äng. Kommunalnämnden fattade därför beslutet att förbjuda hennes ölhandel. Här kan ni läsa Hammarströms brev i protest mot detta beslut.

Brevet renskrivet:

Årstaäng den 20 November 1894.

Herr Grefvwe Lagerbielke!

Till Herr Grefve, såsom främste man i kommunalen vågar jag ställa dessa rader för den händelse de skulle kunna ega något inflytande å den förklaring Nämnden skall afgifva med anledning af beslutet om min ölhandel.

I sådant ändamål beder jag få erinra att gent emot hvarje lagöfverträdelse finnes allmän åklagare, som har att bevaka samhällets rätt; hvaremot det måste vara högst tvifvelaktigt i hvad mohn en sockenstyrelse eger att inblanda sig i åklagare bestyret eller förmår ändra riksdags- och regeringsbeslut.

Sådant synes likväl utgöra Bränkyrka Kommunalnämnds uppfattning, enär densamma, med förbigående af lagen den 2 Juni 1893, nolens volens, förbjudit mig all försäljning af öl.

Ware emellertid härmed huru som helst torde jag ändock tillåtas få fästa Herr Grefvens uppmärksamhet på de verkliga fakta som blifvit ådagalagda för att bevisa min oskuld gent emot angifvelsen om lagöfverträdelse i berörda hänseende. Det vore beklagligt om nyckfulla kotteriintressen skulle få inästla sig och vinna fotfäste, ty det är just sådana som vålla oordningar och samhällsstrider. Att i dylikt fall särskilja det rätta ifrån det orätta tarfvar i första rummet oväldig omdömesförmåga.

Ödmjukast

Louisa Hammarström

Med annan penna har hon skrivit till följande på brevet:

Enligt tjensteintyg och pastor i församl. finnes här ingen person med namnet C. A. Holm som förekommer i angifvelseskriften och m. fl. åberopad i protokollet den 23 oktober. Anhålles om upplysning hvarest kommmunln. har denne person till finnandes, som påstår sig wara störd af min handel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad