Handskrivet brev
Text

Hyresvärden missköter huset på Bryggargatan 9 - Brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd 22 augusti 1866

Den före detta fabriksidkaren Amandus Ohlsson är hyresgäst i huset på Bryggargatan 9 och har fått nog av sammanpackade människor, stinkande avträden och otjänligt vatten. I augusti 1866 skriver han ett brev till Allmänna Sundhetsnämnden och berättar hur illa det är ställt och ber Sundhetsnämnden vidta åtgärder mot hyresvärden Moberg.

Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd
Stockholms Allmänna Sundhetskommitté (senare Allmänna Sundhetsnämnden) var tänkt som en tillfällig lösning för hantera koleraepidemin 1831. Med tiden började nämnden hantera även andra hygien och hälsofrågor. I samband med inrättandet av kommunfullmälktige 1864 lagstiftades det om permanenta sundhetsnämnder i städerna. 1874 utkom en hälsovårdsstadga för riket och från 1878 gällde stadgan även för Stockholm. Sundhetsnämnden ombildades då till Hälsovårdsnämnden och kontrollinstanser som Hälsopolisen (inrättade 1878) och Bostadsinspektionen (inrättad 1906) fortsatte det arbete som sundhetsnämnden tidigare ansvarat för. 

Handlingar från Hälsopolisen i Stockholmskällan

Handlingar från Bostadsinspektionen i Stockholmksällan

Brevet renskrivet:

I egenskap av hyresgäst i huset nr 9 Bryggargatan tager jag mig friheten hos Sundhetsnämnden ödmjukeligen ansöka, hurusom egaren till nämnde hus herr H S Moberg på ett för sundhetstillståndet vådligt sätt underlåter att tillfredställa hyresgästernas allra enklaste anspråk på snygghet och renlighet.

Till en början kan nämnas, att en stor massa menniskor äro sammanpackade i de föga rymliga lokalerna, samt att gården är högst orenlig: En förpestande lukt uppstiger ständigt från de rännstenar, som finns å densamma samt utmynnar åt Clara Norra Kyrkogata.

I ett fristående hus mitt på gården, på alla sidor omgifvet av boningsrum på några få alnars afstånd derifrån, ligga afträdena, en (svårtytt) spridande omkring sig en olidlig stank.

En brunn finnes äfven å gården, hvars vatten smakar olidligt, men ändock begagnas både till kokning samt att dricka.

En del af de kåkar som herr M upplåtit åt hyresgästerna, stå under nuvarande (svårtytt) fulla af vatten, hvilket afdunstar samt äfven bidrager att förskämma luften.

Med ett ord, man måste förvånas öfver att ett dylikt oskick kan ega rum mitt i en af stadens förnämsta delar.

En på stället verkställd besiktning torde allrahälst upplysa om de här anmälda förhållanden, hvilka synas undertecknad vara av beskaffenhet att påkalla åtgärders vidtagande från sundhtsnämndens sida, för att betrygga de personers helsa och lif, som nödgas bebo denna egendom.

Stockholm den 15 Augusti 1866
Amandus Ohlsson
f.d. Fabriksidkare

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anonym angivelse av tolv kvinnor till polisens prostitutionsavdelning, den 27 augusti 1867

Anonym angivelse av tolv kvinnor till polisens prostitutionsavdelning, den 27 augusti 1867

Anslag om Folkguano, Stockholm 1/12 1887

Anslag om Folkguano, Stockholm 1/12 1887

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Fastighetsägare Nikoline Moberg vill att polisen ingriper mot kvinnor i hennes egendom

Fastighetsägare Nikoline Moberg vill att polisen ingriper mot kvinnor i hennes egendom

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Klara Norra Kyrkogata 13, i hörnet av Bryggargatan - Klara Norra Kyrkogata

Klara Norra Kyrkogata 13, i hörnet av Bryggargatan - Klara Norra Kyrkogata

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor
Tema

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor

Stockholm har under nästan hela sin historia varit en plats som människor har flyttat till. Många har sökt sig till staden i hopp om en ny framtid. Under 1800-talet ökade inflyttni…

Protokoll från Stockholms Allmänna Sundhets Comité, 30 juli 1831

Protokoll från Stockholms Allmänna Sundhets Comité, 30 juli 1831

Snuskiga offentliga avträden vid Nybroviken - brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd 10 juli 1866

Snuskiga offentliga avträden vid Nybroviken - brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd 10 juli 1866

Soplårar - en sanitär olägenhet

Soplårar - en sanitär olägenhet

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Urbanisering & emigration
Tema

Urbanisering & emigration

Under 1800-talet lämnade många människor arbetet i jordbruket på landsbygden och flyttade till städerna. I Stockholm var det brist på bostäder och många bodde trångt.

Åtta inneboende i en trea är för mycket! - rapport till Allmänna sundhetsnämnden 1866

Åtta inneboende i en trea är för mycket! - rapport till Allmänna sundhetsnämnden 1866