Text

Snuskiga offentliga avträden vid Nybroviken - brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd 10 juli 1866

Den 10 juli har herr Hartman, ordningsman i artonde Distriktet, och hans suppleant, herr Dorph tröttnat på de snuskiga offentliga avträdena vid Nybroviken.

De skriver ett brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd (tidigare Allmänna sundhetskommittén) och ber ödmjukt om omedelbar inspektion och åtgärd av de "publiqua afträdena". De både luktar illa och ser illa ut. Dessutom är de farliga för hälsan, anser ordningsmannen och hans medhjälpare. Och alla som ska till ångbåtarna och de som ska handla mat vid Nybroviken måste gå tätt förbi dem. Området är nämligen så blött och sankt att de förbipasserande inte kan ta någon annan väg.

Stockholms Allmänna Sundhets Comité tillsattes av Överståthållarämbetet år 1831 för att förbereda Stockholm för den koleraepidemi som då för första gången hade spridit sig till Europa och spred död och lidande i Europas storstäder.

Kommittén (senare Allmänna Sundhetsnämnden) var tänkt som en tillfällig lösning för hantera epidemiutbrottet men med tiden började kommittén hantera även andra hygien- och hälsofrågor. I samband med inrättandet av kommunfullmälktige 1864 lagstadgades permanenta sundhetsnämnder i städerna. 1874 kom en hälsovårdsstadga för riket och 1878 blev stadgan gällande även för Stockholm. Sundhetsnämnden ombildades till Hälsovårdsnämnden.

Brevet renskrivet:

Ank. den 14 juli 1866

Till Stockholms stads Allmänna Sundhetsnämnd!

Undertecknade får härmed anmäla de för allmänna sundheten menliga och för hela samhället högst osunda förhållande hvaruti de så kallade publiqua afträdena belägna vid Nybrohamnen uti quarteret Bodarne inom Adertonde Distriqtet och Ladugårdslandets församling Westra det för närvarande sig befinna.

De äro förlaggde på en plats, som helt nära förbi, nödvändigt måste passeras icke allenast af dem, som behöfver begagna sig av communicationen medelst de små Ångbåtarne, som gå till och ifrån staden utan äfven af hela den betydliga folkmängd, som vid Nybrohamnen nödgas göra sina uppköp af Lifsförnödenheter, samt andra waror.

Som hela platsen, så väl under den regniga som den torra årstiden nästan alltid är obrukbar för fotgängare, så finnes ingen annan utväg, för hvar och en som måste fram än att passera tätt vid ingången till dessa osunda samt för både syn och luktorganen högst vidriga ställen.

Wi anse därför vår pligt wara att fästa vederbörandes uppmärksamhet på nödvändigheten af att en inspection inom sjelfva localen blefve, med det snaraste företagen samt att de förändringar vidtogos, hvilka för helsotillståndet, äro så högst behöflige.

Wi villja föreslå att den ifrågavarande nödvändighetsanstalten totalt bortskaffades och antingen förflyttades på en Pråm ute på Nybroviken eller förändrades till hvad som i den vägen nyligen blifvit inrättat i närheten av Kongl Theatern och med särskilt aflopp för urinen samt att i så fall, för ordningens bibehållande, en dertill lämplig person förordnades att dagligen tillstädes vara på platsen, att under speciel tillsyn af Distriqtets Ordningsman och dess suppleant.

Wi taga oss friheten att ännu en gång påpeka angelägenheten af ett snart åtgärdande af hvad som härofvan blifvit anfört; det tål ej något uppskof utan måste med aldr(...) första träda uti verkställighet. Det skall äfven då falla sig lätt(?) för oss att inom gårdarna i vårt District söka åstadkomma behörig och lämplig tillsyn, alt i den motto man från allmänna myndigheternas sida finner en liflig och snar hjelp hvilken hela samhället så innerlgen önskar.

Stockholm d:10 Juli 1866

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anslag om Folkguano, Stockholm 1/12 1887

Anslag om Folkguano, Stockholm 1/12 1887

Brunnar, dass och avlopp
Tema

Brunnar, dass och avlopp

En förutsättning för hälsa är rent vatten. Och en förutsättning för rent vatten i en stad är att hålla smutsigt avloppsvatten, toaletter och dricksvatten åtskilda. Kommer avloppsva…

En kloak – i Stockholm. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 34, den 19 augusti 1866

En kloak – i Stockholm. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 34, den 19 augusti 1866

Hyresvärden missköter huset på Bryggargatan 9 - Brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd 22 augusti 1866

Hyresvärden missköter huset på Bryggargatan 9 - Brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd 22 augusti 1866

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Protokoll från Stockholms Allmänna Sundhets Comité, 30 juli 1831

Protokoll från Stockholms Allmänna Sundhets Comité, 30 juli 1831

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Urinkur (offentlig urinoar) installerad utanför Grand Hotell.

Urinkur (offentlig urinoar) installerad utanför Grand Hotell.

Utsigt af Nybron med Hamnen på 1840-talet; ur minnet

Utsigt af Nybron med Hamnen på 1840-talet; ur minnet