Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1850

B.G. Forssberg, vars make lämnat familjen, ber i "djupaste ödmjukhet" direktionen för "Hans Kongl. Höghet Prins Carls wällingelserika Uppfostrings-anstallt "att anta hennes minderåriga son Johan Edvard Oscar.

Hos den Högtärade Direktionen vågar underteknad, Aktören Joh. Rud. Ferdin Forsbergs hustru, i djupaste ödmjukhet anhålla att min minderårige son Johan Edvard  Oscar, som, jemlikt hvad hos fogade Prestbetyg utvisar är född den 17 januarii 1840, måtte å Hans Kongl. Höghet Prins Carls wällingelserika Uppfostrings-anstallt blifva intagen. Och får jag såsom synnerligen ömmande och beveckande skäl för denna min ansökning ödmjukast anföra: att barnets fader, Aktören Forsberg, sedan år 1844 öfvergifvit och förlupit sin maka och 3:ne barn, alla i deras späda ungdom, utan att den ringaste förhoppning för framtiden finnes om något understöd eller någon uppfostringshjelp för de arma barnen _ samt att jag, deras lidande och olyckliga moder hvarken eger medel eller förmåga till uppfostrande af min son Johan Edvard Oscar.

Må derför en sörjande moders fromma och innerliga önskan för sitt olyckliga barns framlida väl blifva af den högtärade Direktionen bönhörd,

Stockholm den 6 December 1850.

B.G. Forssberg
föd åström

Prins Carls uppfostringsanstalt bildades 1830 och bedrev från 1831 fram till 1861 ett hem för barn och ungdomar som saknade "riktig föräldrarvård" på Tjärhovsgatan 12 på Södermalm. 1861 flyttade verksamheten ut till Gålö i dagens Haninge kommun. Anstalten avvecklades under 1940-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad