Text
Författare: Sällskapet barnavård. Stockholms stadsarkiv

Sällskapet barnavård - verksamhetsberättelse 1900

År 1900 startade Sällskapet barnavård. Initiativet kom från Fredrika Bremer-förbundet, som menade att det totalt saknades utbildning för ”barnavårdarinnor”. För att råda bot på det började sällskapet hålla kurser i spädbarnsvård. Syftet var att utbilda flickor som skulle tjänstgöra i bl.a familjer. Men man menade att även mödrar från andra samhällsklasser var i behov av utbildning i spädbarnvård.

 ” Äfven utanför de tjänstsökandes klass, bland unga mödrar af alla stånd och bland qvinnor, som eljest kunna vänta sig uppgiften att vårda barn under första lefnadsåren, har erfarits saknaden af hvarje tillfälle till ordnad ledning för erhållandet af sådana för barnavård nödiga insigter, som äfven den ömmaste känsla för barn icke är i stånd att ensam bibringa.”

Läs mer i föreningens första verksamhetsberättelse till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad