Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521

Dokumentet som går att beskåda här ovanför är en kopia av ett brev från Stockholms borgmästare och råd av den 28 mars 1521 sänt till Sveriges dåvarande härskare kung Kristian II.

I brevet svär Stockholms borgerskap den danske unionskungen tro och lydnad samtidigt som man låter honom få veta att en viss "Góstaff Ericsson oc hans parti” startat "nogen opróre j Dalene".

I brevet lovar stadens representanter vidare kung Kristian att man med "Gudz hielp" ska "beskicke of forware" hans "nades stadt Stocholm" mot upprorsmakarna.

Först dryga två år senare, den 17 juni 1523, kapitulerade Stockholms slott och stad för den i brevet omnämnda upprorsmakaren ”Góstaff Ericsson”, som vid det laget upphöjts till Sveriges nye konung, i historien känd som Gustav Vasa.

Brevet från Stockholms borgmästare och råd till kung Kristian i transkriberat format följer nedan:

"Et  breff tiil wor kiereste nadige herre oc konung, hógmektig fórste k C.

Alles wore wnderdanige welwilioge trotienst eders nades hógmektigheth alltid odmykelig fórsend med wor herre. Allernadigeste herre, tacke wij ider nades hógmektighet alles wores welffart oss alltid nadelige beteth haffue, bepligtendes oss med then menige man j eder nades stadt Stocholm j alle mottet et welwilige oc odmykelige fórtiene. Werduges ider nades hógmektighet at wethe her j Stocholm oc thenne landzendhe her alt omkring star alstingis wel tiil, Gud thess loff, alenest nogen opróre j Dalene aff Góstaff Ericsson oc hans parti, oc befructandes aff hórsegen swadant flerestedz i landit aff fór:ne Góstaff Ericsson oc hans parti fórarbetes, som wij fórmode ider nade ytermere tilkenne aer giffuit, hwar ider nade wel tiltenkendes worder. Wij wele nest Gudz hielp beskicke oc forware ider nades stad Stocholm eder nades hógmektighet till honde wtan all fara oc tillhielpe at straffa och affwergie eder nades fiender, hwar wij kunne, effter alles wore yterste ffórmoge med lijff ok makt. Aere wij oc daglige ffórhoppendes iderss nade tilkommelsse, hulket Gud alsmektig eder nades hógmektighet med alle helsse lyksalighet fórlene, then wij eder nades hogmektighet med all ódmykt beffale. Snarlige aff ider nades stadt Stocholm torsdagen j dómble weken anno 1521 wnder stadzins signete. Borgemester oc ad, ider nades fatige wndersatoge.

Titualis regalis: Till then stormektige hógboren fórste oc herre, her Cristiern, med Gudz nade Danmarcx, Swerges, Norges, Wendes oc Gotes konung, hertug wdj Sletzwiik oc Holsten, Stormarn, Ditmersken, greffue wdj Oldenborg oc Delmenhorst, wor aldre kiereste nadigeste herre etc".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad