Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Biscopar, riddersmän och borgemestare bleffuo affhuggne" - Stockholms blodbad enligt Olaus Petri

Olaus Petri skriver om Stockholms blodbad i sin "En Swensk Cröneka", tillkommen under 1530- och 40-talen. Krönikan, som totalförbjöds av Gustav Vasa, trycktes först i sin helhet 1818.

Olaus Petris skildring av blodbadet är en av de tidigaste och mest livfulla som existerar.

Förmodligen bevittnade Olaus Petri, då som en ung präst i Strängnäsbiskopen Mattias följe, hela episoden med egna ögon. Biskop Mattias var för övrigt bland dem som avrättades vid tillställningen.

Stockholms blodbad gick av stapeln mellan den 7-9 november 1520. Under arrangemanget avrättades omkring 80 svenska biskopar, adelsmän och borgare, vilka alla anklagats för kätteri. Som verkställare av dödsdomarna stod den dansk-norske kungen Kristian II, som några dagar tidigare även krönts till svensk monark.  

Utdraget från Olaus Petris ”En Swensk Cröneka” som här publiceras är taget ifrån Gustaf Edvard Klemmings tryckta utgåva av skriften från 1860. 

Exempel ur texten:

"Om morghonen ther nest effter, som war ottonde daghen nest effter all helgona dagh, lät konungen blåsa om med trummeten, och lät vthropa at inghen skulle gå vth aff sit hws, vtan alle skulle bliffua ther inne ther the woro. Och widh middags tijd lät han ledha bispen i Skara och bispen i Strengnes med the riddare och riddersmäns män och borghare som han hade fånga latit, vth på stora torghet, til at läta ther affliffua them.

/…/

Och bleffuo the dödhe kroppanar liggiandes på torget ifrå Torsdaghen in til Lögerdaghen. Och war thet een ynkeligh och jemmerligh syn, huru blodhin med watn och treek, som så åårs wara pläghar, lopp i rennestenanar, nedh aff torghet. Ja, thet war itt gräseligitt och obarmhertigt mordt, så at aldrigh aff noghon första, som christet nampn haffuer burit, är sådana förra skeedt, ther en haffuer så med itt berådt och betenckt moodh gått tillm och lätit dräpa så mongha menniskor, vtan doom emoot sina egna eddhar, breff och insegel.

Tå nw sådana gruffuelighit mord i Stockholm skeedt wara, hadhe konung Christiern bodh till Finland och lät göra ther samaledhes /.../ Och begynte så konung Christiern jw meer och meer läta bemerkia sigh huadh han hadhe i sinnet, at han wille platt göra the Suenska til egna trälar /.../

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad