Försiktighetsåtgärder för rikets barnmorskor med anledning av barnsängsfeber, cirkulär från Medicinalstyrelsen 1881
Text
Författare: Kungliga medicinalstyrelsen. Stockholms stadsarkiv

Försiktighetsåtgärder för rikets barnmorskor med anledning av barnsängsfebern

Under 1800-talet härjade den dödliga barnsängsfebern bland de kvinnor som födde på barnbördshus (BB). Det var bara de som var absolut tvungna som sökte sig till förlossningsvården i stället för att ta hem barnmorskan privat. Under 1860-talet dog mer än var tjugonde kvinna som födde på förlossningsklinik - situationen var akut. 

1775 öppnade Allmänna Barnbördshuset i Stockholm. Ganska snart fick man stora problem med den så kallade barnsängsfebern bland barnsängskvinnorna. Den dödliga sjukdomen spreds eftersom man ännu inte hade full förståelse för hur smitta spreds och bakterier fördes över från obducerade lik till friska barnaföderskor och mellan kvinnorna på förlossningsklinikerna. Vid 1800-talets mitt var situationen akut och Allmänna BB stängdes ner för att stoppa smittan. För att fortfarande kunna erbjuda plats för barnaföderskor öppnades ett provisoriskt barnbördshus på Södermalm. 

Den nya kunskapen om bakteriers roll för smittspridning, och om vikten av desinfektion, gjorde att man över tid fick bukt med smittan. Idag är barnsängsfeber ovanligt och kan botas med antibiotika. I detta cirkulär från 1881 från Kungliga medicinalstyrelsen till rikets barnmorskor får vi ta del av de försiktighetsåtgärder som varje barnmorska var ålagd att iakkta för att förhindra barnsängsfeberns uppkomst. Nedan följer ett utdrag: 

1. Barnmorskor bör i afseende på sin egen kropp, sina kläder, sitt hem och hela sitt lefnadssätt vinnlägga sig om den största möjliga renlighet, och ställes i detta hänseende på henne större fordningar än på menniskor i allmänhet.

Hon bör icke låta sina kläder och instrument ligga nedpackade, utan förvara dem på ett luftigt ställ samt ofta vädra såväl säng- samt gångkläder. Hon bör egna sina händer en sorgfällig vård och alltid hålla naglarna kortklippta och väl rengjorda. 

2. Barnmorskor bör inte befatta sig med liks tvättning eller svepning; hon bör så mycket som möjligt undvika beröring med stinkande, ruttnande och möglande ämnen. 

3. Då barnmorskan befinner sig till förrättning hos barnaföderska eller barnsängsqvinna, bör hon icke låta sina öfverplagg blifva liggande i förlossnings- eller barnsängsrummet. Hon bör varna för och tillse att att icke förlossning eller barnsäng må försiggå i rum, der någon nyligen legat sjuk, samt äfven tillse att sängkläder, linne och alla öfvriga saker som af barnaföderska eller barnsängsqvinna skola begagnas äro rena.

Innan hon vidrör qvinnan, bör hon tvätta sig ända till armbågarna med varmt vatten och tvål eller såpa, grundligt begagna nagelborste, torka sig med ren handduk samt derefter tvätta sig med karbolvatten, för hvilket ändamål barnmorska städse bör vara försedd med renad flytande karbolsyra (Acidum cabolicum depuratum) som finnes å hvarje apotek.

Om du klickar på bilden kan du läsa hela texten. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad