Text
Upphov: Okänd.

Brev från N J Berlin, å Direktionens för Allmänna Barnbördshusets vägnar, till Stockholms stads Sundhetsnämnd

Nils Johan Berlin, professor i medicinsk och fysiologisk kemi och generaldirektör och t.f. ordförande i Sundhetskollegium skriver i december 1865 till Stockholms Stads Sundhetsnämnd (senare Stockholms stads hälsovårdsnämnd).

Sjukligheten som nämns i brevet är den fruktade barnsängsfebern som spreds som en löpeld på barnbördshusen under 1800-talet. För att komma till rätta med problemen på Allmänna barnbördshuset öppnade man under 1865 ett provisoriskt barnbördshus på Södermalm. I brevet ber Berlin att det provisoriska Barnbördshuset ska få fortsätta sin verksamhet ett tag till för att avlasta Allmänna BB.

Provisoriska Barnbördshusets verksamhet blev 1871 permanent och barnbördshuset flyttades till en byggnad på Wollmar Yxkullsgatan och fick namnet Södra barnbördshuset. Verksamheten fortsatte i samma lokaler fram till 1969. Undervisningen av barnmorkseelever flyttades till Södra BB från Allmänna BB 1871. 

Ank. den 27 Dec 1865

Till Stockholms Stads Sundhets-Nämnd

 

"Sedan Direktionen öfver Allmänna Barnbördshuset vid slutet av sistl. Januari månad, i anledning af den betydligt ökade sjukligheten vid samma Barnbördshus, sett sig nödsakad att på obestämd, men möjligen längre tid väsentligt inskränka mottagningen af barnaföderskor derstädes, och Sundhets-Nämnden till följd häraf sedan midht af Februari månad å Södermalm hållit ett provisoriskt Barnbördshus tillgängligt för fattiga barnaföderskor, har Sundhets-Nämnden i skrifvelse den 30 November begärt upplysning angående tidpunkten, då allmänna Barnbördshuset må kunna helt och hållet för barnaföderskors mottagande åter öppnas.

Till svar härå får Direktionen meddela att, alldenstund helsotillståndet vid inrättningen visat sig i allmänhet tillfredsställande till följd af den inskränkta mottagningen, Direktionen visserligen anser sig böra under nästa år utsträcka densamma; men att Direktionen, mot Barnbördshusets Direktörs råd, åtminstone icke ännu, kan våga å anstalten mottaga barnaföderskor till det antal, hvartill detsamma vid slutet av sitsta och början av innevarnade år uppgick, hemställande fördenskull Direktionen huruvida icke Sundhets-Nämnden skulle kunna finna sig föranlåten att tills vidare bibehålla det provisoriska Barnbördshuset (senare Södra Barnbördshuset) vid dess verksamhet, desto (...) som det sannolikt skulle medföra betydliga kostnader och svårigheter att ånyo ställa ett dylikt i ordning i fall en öfverbefolkning å allmänna Barnbördshuset och deraf med all sannolikhet uppkommande sjuklighet skulle göra en inskränkning i mottagningen under detta år nödvändig."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad