Polisrapport
Text
Författare: Polisen i vaktdistrikt 10. Stockholms stadsarkiv

65 gram för lätt limpa polisanmäls av fru Wannkvist

Under första världskrigets kristider ransonerades bröd och andra förnödenheter av myndigheterna. Även om du hade mycket pengar fick du inte köpa mer än den ranson du fått dig tilldelad. Myndigheterna delade ut kuponger för olika varor, kuponger som gav dig rätt att köpa en viss mängd av varan. Ville du köpa bröd behövde du förutom pengar således även lämna brödkortskuponger till handlaren.

Den 11 maj köper Charlotta Teodora Wannkvist en limpa för 25 öre i Liljeholmen. Vid köpet är hon tvungen att lämna in fem brödkortskuponger – vilket motsvarar 325 gram bröd. När fru Wannkvist kommer hem och väger brödet finner hon dock att det bara väger 260 gram! Då går hon till polisen.

Här kan ni läsa polisens rapport från den påföljande utredningen. Renskriven:

Lördagen den 12 maj 1917 

Fredagen den 11 innevarande maj klockan 8:30 förmiddagen inkom å nedre botten i huset n: r 1 Årstadal, Liljeholmen, boende fru Charlotta Teodora Wannkvist å polisdistriktets station och anmälde att hon som vid klockan 6-tiden eftermiddagen nästföregående dag torsdagen den 10 dennes uti handlanden Tideströms handelsbutik i samma hus för 25 öre inköpt ett mjukt bröd – s.k. limpa, hvilket skulle hålla i fastställd vikt 325 gram, men hvilket, då fru Wannkvist kort därpå vägt detsamma, befunnits väga endast 260 gram, härför måste lämna 5 stycken brödkortskuponger, hvardera motsvarande, vid inköp af mjukt bröd, 65 gram eller tillhopa 325 gram; och ansåg fru Wannkvist, att hon i förhållande till brödets vikt, måst erlägga för många brödkortskuponger.

Vid i anledning häraf verkställd utredning i saken hos ofvannämnde handlanden Tideström, hvilkens fullständiga namn är Karl Tideström, boende i huset n: r 1 Årstadal, blifvit hörd, därvid han uppgifvit, att han torsdagen den 10 dennes på eftermiddagen uti sin handelsbutik i samma hus för 25 öre försålt brödet ifråga till förutnämnda fru Wannkvist samt att fru Wannkvist därvid af  sitt brödkort fått afstå 5 stycken kuponger, motsvarande 325 gram, som är fastställd vikt å dylika bröd. Tideström, som emellertid vid försäljningen icke vägt brödet ifråga och sålunda icke haft någon kännedom om detsammas dåvarande vikt, uppgaf vidare, att brödet tillverkats hos bagaremästaren Johan Alfred Otto Pettersson, hvilken innehar bageri i huset n: r 36 A vid Högalidsgatan, samt att brödet samma dag på morgonen af Pettersson levererats till Tideströms förutnämnda handelsbutik. 

Ofvannämnda bagarmästaren Pettersson boende i huset n: r 44 A vid Högalidsgatan 1 trappa upp samt, såsom förut nämnts innehar bageri i huset n: r 36 A vid samma gata, har i anledning häraf likaledes hörts i saken, därvid han medgifvit, att han tillverkat, samt till handlanden Tideström levererat det ifrågavarande brödet, vilket afsåge en limpa af sådan typ om 325 gram, som fastställts genom Öfverståthållareämbetets kungörelse af den 28 april 1917 angående försäljning af bröd under rubriken Hushållsbröd – punkt 3 – tillverkad af 60% sammalet rågmjöl och 40% vetemjöl.

Pettersson uppgaf vidare att han, som under nätterna brukade verkställa bakning af bröd, å en i bageriet befintlig våg tillsåg att bröden innehöllo den fastställda vikten, omedelbart därpå på morgonen brukade leverera det sålunda förfärdigade brödet till sina kunder. Det nu ifrågavarande brödet vilket förevisats Pettersson, hade tillverkats i Petterssons bageri natten emellan tisdagen den 8 och onsdagen den 9 dennes samt, på grund af att detsamma sistsagda dags morgon blifvit öfver, medtagits i leverans till Tideström först torsdagen den 10 dennes på morgonen; och hade brödet i anledning häraf torkat samt minska i vikt.

Intyg om att det ifrågavarande brödet som omedelbart vid anmälningstillfället genom polisdistriktets försorg vägdes, därvid befanns hålla en vikt af 289 gram, bifogas.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad