Svart text på vit bakgrund, med Stockholms kommunemblem i övre vänstra hörnet.
Text
Författare: Järtelius, Arne, Agaeus, Eva. Utbildningsförvaltningen

Ungdomsprostitutionen i Stockholm 1980 - en intervjuundersökning

Rapport inom ramen för en utredning om social utslagning och ekonomisk brottslighet.

Rapporten bygger på en intervjuundersökning med personer som i sitt arbete kommit i kontakt med och fått en inblick i prostitutionen i Stockholm. Frågorna som ställdes var:

- Vad är ungdomsprostitution?
- Vilken omfattning har ungdomsprostitutionen?
- Vilka är följderna för den prostituterade?
- Vad kan samhället göra?
- Vad innebär det att prostituera sig?

Intervjuundersökningen fokuserar i första hand på unga flickor som prostituerar sig men även unga pojkar som säljer sex till män tas upp i undersökningen.

I maj 1977 tillsatte Stockholms kommunstyrelse utredningen om social utslagning och ekonomisk brottslighet, även kallad "Stockholms mörka sida". Arbetet bedrevs inom tre delutredningar. En av dem gällde olämpliga ungdomsmiljöer. Inom ramen för denna planerades från början en intervjuundersökning bland skolungdomar om ungdomsprostitution. Denna kunde inte genomföras, bland annat för att den dåvarande skolförvaltningen var tveksam. Istället genomfördes denna intervjuundersökning med personer som i sin dagliga verksamhet på olika sätt kom i kontakt med ungdomsprostitution. Det är alltså intervjupersonernas uppfattning om ungdomsprostitutionen i Stockholm i slutet av 1970-talet som redovisas i raporten.

Intervjupersoner
Leif Eriksson, polisens sedlighetsrotel
Björn Jansson och Lars Edenberg, polisens centrala spaningsrotel
Lars-Olof Karlsson, prostitutionsgruppen inom jourbyrån vid Stockholms socialförvaltning
Hanna Olsson, sekreterare i den statliga prostitutionsutredningen
Leif Persson, brottsutredare och sakkunnig i prostittutionsutredningen
(Leif GW Persson, kriminolog, författare och programledare i tv för bl a "Veckans brott", ansvarade också för delrapporten "Horor, hallickar och torskar - en kartläggning av prostitutionen i Stockholm" inom Utredningen om social utslagning och ekonomisk brottslighet)

År 1977 tillsatte regeringen en utredning om prostitutionen i Sverige som pågick fram till 1981 och prostitutionsfrågan debatterades mycket under de åren.

Skriften finns tillgänglig på Centrum för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) bibliotek.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad