Text
Upphov: Okänd. Utbildningsförvaltningen

Debatt i kommunfullmäktige 1986 om kriminalisering av prostituerades kunder

Under 1985 inkom två motioner till fullmäktige som förordade en kriminalisering av de prostituerades kunder. Dels som ett sätt att stoppa prostitutionen i sig, men också som ett led i att hindra spridningen av HIV-smitta. Den första december 1986 debatterades motionerna i kommunfullmäktige.

De allvarliga följderna och det lidande som prostitutionen medför, samt HIV-smittan, framförs som argument för en kriminalisering.

De som motsätter sig kriminaliseringen gör det framför allt av den anledningen att de inte tror att det skulle hjälpa. Det historiska argumentet, att prostitution "alltid" har funnits framförs också.

Anmärkningsvärt är, vilket också flera av talarna påpekar, att nästan bara kvinnor deltar i denna debatt.

Köp av sexuella tjänster kriminaliserades av Sveriges riksdag 1999.


Ett citat ur debatten:

"Ordförande, fullmäktige! Jag ska börja med dina "rötter", Turid Ström. Jag tycker att det var alldeles fantastiskt att höra dig ge en hisltorisk förklaring av prostitutionens ursprung.

Jag är kvinna. Jag lever i ett modernt samhälle. Jag är ingen slav - kvinnor används inte längre som dragdjur. Jag har fått en god utbildning. Jag är en självständig person. Jag har rätt att kräva aktning för min person och inte utnyttjas på det fruktansvärda sätt som sker av de prostituerade. Det finns ingen anledning att förklara prostitutionen med hänvisning till historien eller till våra "rötter" - det är någonting som vi har lämnat för mycket länge sedan"

Helena Norberg, vpk (förespråkar kriminalisering av prostituerades kunder)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad