Text
Författare: Wahl, Gustaf Adolf (1878-1924), Lundström, Carl Jakob, Thörnell f. Weber, Gertrud (1864-1945), Quint, Stina. Stockholms stadsarkiv

Debatt om biografernas skadliga inverkan på barn i Stadsfullmäktige

Hösten 1917 hade Alma Hedin inlämnat en motion med flera förslag på åtgärder mot "biografernas skadliga inverkan å barn". Motionen behandlades av Beredningsutskottet som delgav Stadsfullmäktige ett underlag för beslut i frågan. I det här protokollet kan du följa debatten i Stadsfullmäktige om saken den 18 februari 1918. Anförandena stenograferades och godkändes sedan av talarna. Stadsfullmäktige beslöt återremittera motionen till Beredningsutskottet som fick till uppgift att vidare undersöka vilka möjligheter som fanns att begränsa barns biografbesök.

Läs Alma Hedins motion här

Bland debattörer märks Gertrud Thörnell som berättar bl. a. följande:

"I min egenskap av kretsombud för barnavårdsnämnden har jag en sorglig erfarenhet av barnens biografhunger icke mindre än av föräldrarnas oförmåga att stå emot barnens önskningar. Det är ju många av dem, som förbjuda sina barn att gå på biograf, men de gå ändå, säga mödrarna, och vi rå icke på dem. Jag var härom dagen i en familj, där modern får gå om kvällarna från den ena biografen till den andra för att hämta hem en gosse, som nu är anmäld till barnavårdsnämnden, och detta är något ganska snarlikt med vad som hände förut, då hustrurna fingo gå till krogen och hämta hem sina män. På senare åren har det gått ända därhän, att barn stjäla pengar för att kunna gå på biograf; barnavårdsnämnderna äro, som sagt, överhopade med anmälningar i den vägen./.../Barnen komma slappa till skolan, trötta av spänning och vaka på de tider, då de egentligen för längesedan skulle vara i säng. Det är därför min bestämda tro, att kommunerna böra under väntan på statsmakternas förslag anordna en verklig inspektion på biograferna av kvinnliga eller manliga inspektörer."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad