Text
Författare: von Schéele, Frans (1853-1931), Palmgren, Herman, Folkskoledirektionen, Beredningsutskottet. Stockholms stadsarkiv

Utlåtande i fråga om åtgärder till motverkande av biografers skadliga inverkan å barn – Stadsfullmäktige 1918

1917 hade Alma Hedin motionerat i Stadsfullmäktige om en rad åtgärdar för att minska biografernas ”skadliga inverkan å barn”.

Läs hela motionen här

Hedin ville ”att barn under skolåldern icke måtte tillåtas att besöka biograferna, att skolbarn intill 15 år ej må tillåtas att oftare än en gång i veckan få besöka biograferna (detta kan lättast kontrolleras, om de för att komma in måste uppvisa kort från skolan, vilket bör makuleras i biljettluckan, men behållas av barnet under föreställningen), att minimipriset för barnbiljett på biograferna måtte sättas till 25 öre, att icke öka utan fastmer minska biografantalet; samt att hos statsmakterna anhålla, att biografceusuren måtte ytterligare skärpas.”

Det kommunala utskott som beredde frågan gav i uppdrag till folkskoledirektionen och folkskoleinspektör Frans von Scheele att yttra sig i frågan. Här kan du läsa hur de resonerar kring Hedins förslag. Von Scheele menar bl. a. att det vore bra med en kommunal biograf som visade kvalitetsfilmer med bildande syfte, som skolorna skulle kunna använda i pedagogiskt syfte, men tror inte att det finns resurser för en sådan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad