Text
Författare: Wallenström, Carl. Stockholms stadsarkiv

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884

19-årige kyparen Carl Wallenström hade sedan ett par år kontakt med den kände folkbildaren Anton Nyström. I tidigare brev hade han bett Nyström om hjälp att skaffa jobb, men även berättat om sitt intresse för positivismen, en livsåskådning som Nyström försökte lansera i Sverige. Efter en period i Uppsala har Wallenström nu åter flyttat till Stockholm och jobbar på Operakällaren. Brevet renskrivet:

Stockholm den 16/9 1884

H Herr Doktor Nyström

Då jag ej under H. H. mottagningstid kan komma ifrån min plats, vill jag härmed skrifva och lemna några underrättelser om mig. Ehuru jag försökte ganska mycket i våras att få någon bättre plats, så lyckades det mig ej, utan måste åter börja med det förra, jag tog plats på Strömsborg, der jag varit i sommar.

Jag hade under tiden ganska mycken frihet, så att jag hant genomläsa H. H. stora och utmärkta arbete om positismen [sic!] och om än alla detaljer vara svåra och ej så lätta att hålla i minne, så förstår jag dock nu kan jag säga positivismen i sin helhet, och en opartisk kan ej annat än uttrycka sin djupa beundran öfver detta skarpsinniga och helgjutna system som egnas så liten uppmärksamhet i våra dagar.

Jag har nu plats på Operakällaren der jag varit en fjorton dar, men innan jag kom dit så hörde jag åter efter hos Fabrikör Klint, om han kunde ha något lämpligt åt mig, men det hade han inte utan saken står på samma ståndpunkt. Således har jag  nu inga andra utsigter, om inte det kunde vara en möjlighet att det blef något med tidens lopp. Min tid är nu återigen så mycket upptagen så att jag ej har något tillfälle öfver till studier. Jag har blott söndagen ledig till kl 1 e.m. Men jag har tänkt att då positivisterna ha sammanträden på söndagsförmiddagarna få komma upp och höra på dessa.

Jag har ett bekant yngre fruntimmer, som efter hvad jag kan döma är rätt intelligent, och som jag önskar gerna skulle få upplysning om positismen, som är den enda jag har talt vid om positivismen, hon har fått låna mina böckare o. s. v. fast hon naturligtvis behöfver förklaringar innan hon kan uppfatta och som det är rätt svårt för mig att ge så fullständiga så vore vi rätt tacksamma om hon kunde få dessa hos Herrskapet, och jag tror det visst inte blir så svårt för henne att förstå. Hon är i kapphandel och har ej alls några anhöriga här.

Om H. H. ej har några skäl emot det så vore det mycket intressant för oss att få komma upp en söndagsförmiddag och höra på sammanträdet då något sådant är. Jag bör underrätta H. H. om min adress som är Norra Smedjegatan 28 3tr.

Med utmärkt högaktning
Carl Wallenström

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad