Text
Författare: Wallenström, Carl. Stockholms stadsarkiv

Carl Wallenström, 18, söker jobb som kontorsbiträde - brev till Dr Nyström 1884

Carl Wallenström hade varit i kontakt med den kände folkbildaren och läkaren Anton Nyström redan 1882 med frågor om positivismen. Nu jobbar Wallenström som kypare i Uppsala, något hann inte är nöjd med:

H. H.

Undertecknad framställer ödmjukligen en förfrågan om H. H. har någon plats ledig som kontorsbiträde, och ber om ursäkt för jag härmed fördenskull vill lemna några upplysningar.

Jag kom till Stockholm från landet vid 15 års ålder, jag är nu 18 år, och kom på min fars inrådan i elementarskola ty, ehuru fattig ville han att jag skulle studera, och trodde att han skulle kunna underhålla mig, men jag utgick ur 3dje klassen, ty min far kunde mot förväntan, ej längre underhålla mig. Jag kunde då liksom nu ej påräkna någon som helst hjelp af min far eller slägtingar utan måste då börja försörja mig sjelf. Trots många försök kunde jag ej få någon annan anställning än som biträde för uträttande af ärenden, tills jag i höstas måste ta plats som kypare. Jag är på Upsala Gille. Men då jag ej har fallenhet för kyparyrket och det ej är någon framtid, må det ej förtänkas mig, om jag på detta sätt söker få något bättre och lämpligare.

Om H. H. har någon plats ledig beder jag härmedelst om behjertande af min förfrågan på samma gång H. H. kan vara förvissad om min stora tacksamhet.

Upsala den 30 Januari 1884.
Med utmärkt högaktning
Carl Wallenström

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad