Text
Författare: Jonsson, J. A.. Stockholms stadsarkiv

Arbetslöse J. A. Jonsson ber kände Doktor Nyström om hjälp - brev 1892

Den kände läkaren Anton Nyström fick ibland brev av fattiga människor som ville ha hjälp. Eftersom han grundat Stockholms Arbetareinstitut, ett slags studiecentrum för arbetare, sågs han av många som vänligt inställd till arbetarklassen. I det här brevet är det arbetslöse J. A. Jonsson som ber Doktor Nyström om hjälpa att få arbete. Jonsson skriver:

H. Herr Doktor A. Nyström. 

Den unge man, hvilken strax före jul i en så sorglig angelägenhet besökte Herr Doktorn och hvilken Herr Doktorn då visade så mycken vänlighet, vågar härmed ännu en gång, med en ödmjuk bön om tillgift för djerfheten att upptaga Doktorns dyrbara tid, vända sig till Herr Doktorn.

Sedan ett halft år tillbaka saknande all anställning, har jag för att kunna lifnära mig måst afyttra allt kläder, böcker m. m. och befinner mig nu i den sorgligaste belägenhet, saknande allt, till och med bröd för dagen.

Sedan jag under denna tid förgäfves vändt mig till alla möjliga personer om arbete eller sysselsättning, vågar jag nu vända mig till Eder, Herr Doktor, till den ädle menniskovännen, med en ödmjuk bön att förskaffa mig något arbete hvad som helst antingen såsom renskrifvare, vaktmästare eller dräng och springpojke; ja, jag skulle gerna såga ved, blott jag kunde förtjena till mitt dagliga bröd.

Herr Doktor! Ni som så varmt intresserar Eder för de ringa och fattige, gör något för en olycklig, som saknar allt, men som så gerna vill arbeta, och hvars framtid ter sig så mörk och dyster, derom beder jag så innerligt!

Ödmjukligen J.A. Jonsson
Stockholm d 28/7 92
Brahegatan 4, 3tr

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad