Text
Författare: Värmdö församlings kyrko- och skolråd. Stockholms stadsarkiv

August Strindberg anmäler Siri von Essen till kyrko- och skolrådet

 År 1891, när August Strindberg och hustrun Siri von Essen låg i hemskillnad, anmälde Strindberg Siri till Kyrko- och skolrådet i Värmdö för vanvård av deras tre gemensamma barn Karin, Greta och Hans. I en skrivelse till Kyrkorådet anklagade han henne för att vara olämplig som mor och önskade istället att barnen skulle tas om hand av hans syster.

 Hos Siri von Essen bodde då hennes väninna, Marie Caroline David, som enligt Strindbergs skrivelse skulle vara ”hemfallen åt dryckenskap, känd för ”dålig vandel” samt misstänkt för homosexualitet, vilket var olagligt vid denna tid. Strindberg hade redan tidigare vänt sig till Kyrkorådet som hade gett Siri von Essen en varning angående Marie Davids närvaro i banens hem. Då hon trots varningen åter tagit emot Marie David vände sig Strindberg på nytt till Kyrkorådet.

 ”….erhöll jag genom barnens sköterska, Eva Karlsson underrättelse, att fru Strindberg i sitt och barnens hem hyste danska undersåten fröken Maria David, hwilken i sin födelsestad är beryktad för sådant förhållande som i svenska Strafflagen 18 kapitel 10§ vidröres och som ännu beläggas med straffarbete i högst 2 år, och mot hvilken parten jag hos Polisdirektören i Köpenhamn år 1888 ansökt om skydd för mina barn, dem fröken David redan då sökt locka jemte modren från deras far, och då fröken David dertill är känd såsom hemfallen åt dryckenskap, så att hon såsom öfverlastad väckt offentlig förargelse, ansökte jag hos ordföranden i Wermdö Kyrkoråd, att fröken David skulle ur huset avlägsnas, med den påföljd, att medlem af församlingens presterskap tilldelade fru Strindberg varning för att sådan beryktad person i barnens hem låta vistas.

Då emellertid fru Strindberg ej lät sig af varningen rättas utan ånyo mottog fröken David efter ett kort mellan[...], och då sköterskan Eva Karlsson åter i bref till mig klagade öfver barnens vanvård då hemmet uppläts åt merbemälta Fröken David som stundom der visats sig öfverlastad af starka drycker…”

 Siri Von Essen svarade i en skrivelse till Kyrko- och skolrådet bland annat:

 ”På en anmälning af Herr Strindberg, hvari jag beskylles att vanvårda mina barn samt att icke gifva dem erfoderlig undervisning, har jag redan i en offentlig skrifvelse svarat. Jag har således på herr Strindbergs förnyade anmälningar i anledning af hvilka jag blifvit till kyrko- och skolrådet kallad, endast att ånyo svara: det mina barn äro både väl uppfostrade och i alla hänseenden åtnjuta såväl andlig som lekamlig omsorgsfull vård, hvilket jag med vittnen kan bestyrka, och det oaktadt Herr Strindberg icke lemnat något som helst underhåll på mer än fyra månader, samt att de denna vinter åtnjutit undervisning i hemmet och innehafva den grad af kunskaper man för deras ålder äger rättighet att fodra,…”

 Angående anklagelserna mot Marie David skrev Siri att hon inte ”på grund af Herr Strindbergs osanna beskyllningar kan stöta från mig en väninna och hjelparinna, synnerligast som jag af Herr Strindberg ej erhållit något sorts understöd.”

 För att styrka sin sak hade Strindberg tagit hjälp av flera vittnen, bland annat landskapsmålaren Karl Nordström som i ett brev till Strindberg uttryckte sin oro över Marie Davids misstänkta förhållande till andra kvinnor.

 ” Det är sant att om man i ena fallet har ögonvittnen, så saknar man sådana i detta senare . Men den svagaste misstanke blott om att något sådant kunde vara sanning synes mig vara ett fullgiltigt, ja tvingande skäl för dig att hindra dina barns samlevnad med D.

 Strindberg skrev också att även Siri von Essen själv drack för mycket alkohol samt att hennes hälsotillstånd och bristfälliga undervisning av barnen skulle göra henne olämplig att ta hand om dem. I samband med skilsmässan hade Strindberg låtit en läkare undersöka Siri.

 ”Då jag vid skiljemålet mellan mig och Fru Strindberg vid Wermdö Januariting tillät fru Strindberg under skilnadsåret behålla barnen i sitt hem, skedde detta under den förhoppningen att barnen skulle åtnjuta all den vård och uppfostran dem tillkommo. För att försäkra mig om att Fru Strindbergs helsotillstånd icke lade några hinder i vägen för hennes uppfyllelse af sitt kall, lät jag Doktor Ramberg i Gustafsberg underrätta sig om huruvida Fru Strindbergs krafter skulle räcka till att uppfylla en barnavårdares pligter, och då Doktor Ramberg vid verkställd undersökning befann Fru Strindberg behäftad med kronisk lungkattar, stark blodbrist och ytterlig nervositet, hvilka sjukdomar bundo henne större delen af dagen vid sängen…”

 Även barnsköterskan Eva Karlsson vittnade i brev om Siris olämplighet som mor:

 ” fru Strindberg är mycket ojämn till humör och uppförande, hvilket troligen härleder sig bland annat deraf att hon förtär mer öl och andra ännu mer sprithaltiga drycker än hvad som kan anses förenligt med ett nyktert lefnadsätt, dels derpå att hon till sitt dagliga och jämväl nattliga sällskap har ett i hennes hem boende fruntimmer af utländsk börd, hvilken uppenbarligen förtär ännu mer starka drycker än fru Strindberg och understundom visat sig deraf öfverlastad, samt dels derpå att fru Strindberg någon dag i slutet af sistlidne Januari månad förklarat sig ämna överlämna nämnda barn i ovan förmälda fruntimmers vård.”

Anklagelserna mot Mari David kom så småningom att leda till rättegång i Värmdö skeppslags häradsrätt där Strindberg dömdes till böter för ärekränkning och även för, vid ett senare tillfälle, misshandel av Marie David.

 Läs mer i Kyrko- och skolrådsprotokollet som innehåller avskrifter av skrivelserna från August Strindberg, Siri von Essen och från några olika vittnen.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad