Text
Författare: Värmdö skeppslags häradsrätt. Stockholms stadsarkiv

August Strindberg - skilsmässa från Siri von Essen 1891

August Strindberg gifte sig första gången 1877 med Siri von Essen. Äktenskapet  slutade, liksom hans två senare äktenskap, med skilsmässa. I skilsmässorättegången den 24 mars 1891 dömde Värmdö skeppslags häradsrätt  till ett års "skilnad till säng och säte" mellan makarna. Så här löd utslaget i domen:

1891 den 24 Mars

Ställaren August Strindberg, å ena, och hans hustru Siri Strindberg, född von Essen, å andra sidan, angående skilnad till säng och säte, afkunnades följande af TingsRätten beslutade

 Utslag

Som upplysts är att sedan oenighet i äktenskapet mellan skriftställaren August Strindberg och hans hustru Siri Strindberg, född von Essen, uppstått samt makarne blifvit varnade ej mindre inför kyrkoherden i församlingen än ock inför kyrkorådet, makarne Strindberg icke låtit sig deraf rätta, alltså pröfvar TingsRätten i förmåga af 14 kapitlet 1§ Giftermålsbalken rättvist döma till skilnad på ett år till säng och säte mellan makarna Strindberg, och förpliktigas mannen Strindberg enligt sitt åtagande till hustrun, som under skilnadstiden eger att hos sig behålla makarnes trenne barn, i underhåll under nämnda tid utgifva etthundrakronor i månaden, hvarjemte TingsRätten till gode män att hustrun under sagda tid hjälpa och råda i enlighet med 15 kapitlet 1 § Giftermålsbalken förordras lantbrukaren G.E. Silfverhielm å Fogelbro och arrendatorn Anders Thuvesson å Boo.

 (Besvärshänvisning meddelad)

Äktenskapet upplöstes sedan 9 september 1892 genom Kungl. Maj:t

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad