Text
Författare: Värmdö skeppslags häradsrätt. Stockholms stadsarkiv

August Strindberg - dömd för misshandel i Värmdö häradsrätt

På midsommardagen 1891 hade August Strindberg knuffat en kvinna, Marie Caroline David, nerför sin verandatrappa. Han hade tidigare under våren även anklagat samma kvinna för bland annat homosexualitet i en skrivelse till kyrkorådet i Värmdö församling. August Strindberg dömdes i Värmdö Skeppslags häradsrätt den 19 juli 1892 för misshandel och ärekränkning.

 Läs domen angående misshandel:

Samma datum Uti den här ofvan under nr 24 i domboken antecknade målet emellan Danska undersåten Marie Caroline David, å ena, samt Skriftställaren August Strindberg, å andra sidan, afkunnades följande af Tingsrätten vid enskild överläggning beslutade

 Utslag

Enär som Skriftställaren August Strindberg genom eget erkännande och vittnens berättelse är lagligen förnumen att hafva Midsommardagen den 24 Juni 1891 kl. omkring 12 på dagen, då Marie Caroline David i något ärende till en i samma hus som svaranden å Lerkila i Djurö socken boende person derstädes infunnit sig, efter det Marie Caroline David på svarandens tillsägelse vägrat att från lägenhetens veranda sig aflägsna, med händerna fattat tag i Marie Caroline David samt knuffat henne utför en husets verandatrappa, hvarvid likväl skada icke Marie Caroline David tillfogats,

altså pröfvar Tingsrätten i förmåga af 7 kap. 4§ och 14 kap13§ Strafflagen rättvist döma honom August Strindberg, att för under Sabbat begången misshandel, hvarå ingen skada följt, böta femton kronor.

Skolande ersätta Marie Caroline Davids rättegångskostnad med skälige ansedda 120 kronor tillika med hvad han visar sig i protokollslösen hafva utgifvit. Besvärshänvisning för bötfäld, sat. dag Månd. d. 8 Aug.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad