Text
Författare: Öhrwall, Hjalmar (1851-1929). Stockholms stadsarkiv

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

Vid 80 års ålder var den kände föreningsmannen, läkaren, debattören och sexualupplysaren Anton Nyström i färd med att bilda ytterligare ett politiskt sällskap - det Ny-Malthusianska Sällskapet.

Inspirerade av den brittiske nationalekonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834) blev sällskapets ändamål att "motarbeta oansvarig barnalstring såsom ledande till fattigdom, sjukdom, rasförsämring och andra samhällsolyckor". 

När det här brevet skrevs hade sällskapet dock inte sjösatts ännu. Vännen Hjalmar Öhrwall diskuterar här vilka förutsättningar som finns för att komma igång med verksamheten. Brevet renskrivet:

Käringön (på Västkusten) den 2 juli 1922

Bäste Broder!

Tack för din bok och två brev, som vore mig till mötes här, när jag igår anlände hit. Jag har varit på resande fot och hade, innan jag lämnade Upsala, sagt till på posten om eftersändning hit av brev m. m., därav dröjsmålet med detta svar.

Jag är naturligtvis intresserad för saken och vill gärna biträda så godt jag kan. Emellertid anser jag mycket opraktiskt att jag väljes till ordförande, som icke är bosatt i Stockholm, allra hälst när du och Knut Wicksell finnes där. Det är min bestämda mening att antingen du eller Knut Wicksell bör vara ordförande. Medlem av interimstyrelsen kan jag ju alltid vara.

Allra viktigast synes mig vare, att man har tillgång till intresserade läkare, som lämna upplysningar och råd rörande de preventiva medlen. Jag känner ej till, hur många och vilka som kunna stå till disposition härvidlag; och att förhyra en lokal för ändamålet förutsätter ekonomiska resurser. Jag går så långt att jag sätter i fråga, om det ej vore bäst att uppskjuta sällskapets konstituerande, intill dess man hade dessa saker klara.

Att döma av tidsskriften The new generation (som är en fortsättning av The Malthusian) har rörelsen i England sedan omkr. ett år tillbaka fått ett betydligt uppsving; och en av de viktigaste orsakerna härtill torde vara inrättandet i London av en poliklinik av det nämnda slaget.

Men det kostar som sagdt mycket pängar. Hur skulle det vara om man inrättade saken så, att bemedlade fingo betala en avgift, men fattiga fingo undervisning gratis?

Jag är emellertid för oerfaren rörande de praktiska sidorna för att ha någon bestämd mening härom.

Tack för din bok! När jag hunnit läsa den, skall jag söka få den anmäld antingen genom mig själv eller någon annan.

Även Knut Wicksell ämnar ju bege sig till den Nymalthusianska kongressen i London?

Jag önskar er båda god lycka på färden!

Vännen
Hjalmar Öhrwall

Anton Nyström hade sin läkarmottagning på Sturegatan 15 i den numera rivna fastigheten Lönnen 17.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad