Text
Författare: Sten Bergström. Stockholms stadsarkiv

Elevuppsats av Sten Bergström, Betydelsen av ett sunt idrottsliv - Nya Elementarskolan VT 1912

Vårterminen 1912, samma år som Olympiska spelen hölls i Stockholm, var ett av uppsatsämnena i en del skolor "Betydelsen av ett sunt idrottsliv".

Sten Bergström skrev i sin uppsats att ett sunt idrottsliv var bra för att hålla hela nationens folk friska och livskraftiga, vilket han menade var en förutsättning för framgång, utveckling och lycka.

Så här skrev Sten Bergström:

Under de senaste årtiondena har en längtan efter ett friskare och mera sunt liv börjat göra sig gällande. Man har börjat hysa ett allt större intresse för idrott och gymnastik. Ofta hör man talas om sport, tävlingar och idrotter av olika slag. De flesta samhällen ha också sina idrottsföreningar. - Man har börjat inse nyttan av ett sunt idrottsliv.

Att det är av stor betydelse för en nation, att den äger ett friskt och kraftigt folk, torde nog litet var inse. Från historien känner man ju exempel på huru hela nationer av folk dukat under, emedan de vanvårdat sin kropp och släppt sina lidelser lösa. Så länge de haft en sund kropp, ha de haft en frisk själ, och så länge ha de stått sig i kampen mot andra folk. Ju friskare och livskraftigare ett folk är, desto större utvecklingsmöjligheter har det. detta har man ju exempel på även i våra dagar. Man behöver ju bar tänka på Japan, dess folk och utveckling.

Vi tänka oss tillbaka till antikens dagar och de "Olympiska spelen", och vi se ett helt folk jublande hylla sina vackraste och kraftigaste medborgare. Det är ju riktigt svårt att föreställa sig, att ett sådant folk skulle kunna hava några sorger och bekymmer - Ett friskt folk måste vara ett lyckligt folk.

Tänker man så på den enskilda individen, så äga här samma förhållande rum. Se vi (så) på alla, som dagen lång föra ett stillasittande arbete, eller på sådana som ha ett yrke, som är direkt skadligt för deras hälsa, förstå vi lätt vilken nytta och vilket nöje dessa människor böra hava, av ett sunt idrottslif efter dagens enformiga arbete. Det är just för dessa, vars arbete utgör en fara för deras hälsa, som idrotten har sin största betydelse.

Nästan alla brott, som begås bero på något sjukligt hos individen, ärvt eller förvärvat. En fullt frisk människa begår ej gärna några brott, han dra sig fram ändå.

Inte bara den nuvarande generationen drar nytta av idrotten utan även kommande generationer. Är den nuvarande generationen frisk och livskraftig, så blir utan tvivel även en kommande detsamma. Detta har man i våra dagar börjat inse allt tydligare, vilket ju visar sig i denna ivran för rashygien. Må vi därför göra allt för hälsan, och dess bevarande, och därvid ej glömma, att en av de viktigaste faktorerna härvidlag är ett sunt idrottsliv. 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad