Text

Kungörelse. Sedan stadens Drätsel-Commission beslutat, dels att å det ställe emellan Blå Slussen och Nya Slussen, hvarest, efter anvisning af vederbörande tillsyningsman, afstjelpning... Stockholm 8 mars 1851.

Kungörelsen baserar sig på drätselkommissionens (den myndighet i Stockholm som fram till och med 1862 hade hand om stadens finanser) beslut att hålla två platser öppna för avstjälpning av avfall som inte duger till utfyllnad; nämligen vid den så kallade Turkens trappor och vid Stadsgården. Överståthållarämbetet beslutar också att den får böta som dumpar annat avfall än grus och sten i området mellan Blå slussen (en enkel vindbro av trä över Saltsjösidan) och Nya slussen (byggd 1850). 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Blå Slussen

Blå Slussen

Kungörelse. Enär, enligt hvad stadens Drätselkommission hos Öfver-ståthållare-embetet anmält, fyllningsämnen icke vidare kunna emottagas vid södra ändan af Kungsholmstorget,...Stockholm den 8 september 1859.

Kungörelse. Enär, enligt hvad stadens Drätselkommission hos Öfver-ståthållare-embetet anmält, fyllningsämnen icke vidare kunna emottagas vid södra ändan af Kungsholmstorget,...Stockholm den 8 september 1859.