Text

Polisen utan slöja, eller Angifwelse hos riksens höglofl. ständers justitie-ombudsman, emot herr under-ståthållaren och riddaren Wannqwist, rörande olaga arrestering, och wåld mot oskyldige.

Angivelse mot underståthållare (ämbetsman vid Överståthållarämbetet i Stockholm) och polismästare Wannqwist angående olaga arrestering och polisvåld mot oskyldigt anklagade. Skriften behandlar polisens olaga arrestering av drängarna Joh. Er. Thelin, Joh. Fr. Bäckström och Carl Gustaf Westerdahl.

Skriften baseras på drängarnas uppgifter om hur de oskyldigt blev arresterade och utsatta för polisens våld, bland annat i form av spöstraff. Denna skrift blev mycket uppmärksammad och kom att läsas av många som reagerade på polisens och maktmissbruk och polismästarens agerande. Frakturstil. 24 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Betragtelser öfver Policens Magt och Myndighet.

Betragtelser öfver Policens Magt och Myndighet.

Nå, hur går det med polis-mästaren?

Nå, hur går det med polis-mästaren?

Polismästaren och Walberg, eller Hvem har rätt?

Polismästaren och Walberg, eller Hvem har rätt?

Påståenden och förklaringar, angående de med seqvester belagde skrifterne: polismästaren och Valberg, eller hvem har rätt? med motto: när två tuppar om ett korn - samt polisen och pöbeln. Förestäld i frågor och svar. Ungt folk enfaldeligen att förehålla.

Påståenden och förklaringar, angående de med seqvester belagde skrifterne: polismästaren och Valberg, eller hvem har rätt? med motto: när två tuppar om ett korn - samt polisen och pöbeln. Förestäld i frågor och svar. Ungt folk enfaldeligen att förehålla.

Reflexioner öfver Kongl.Polis-kammarens sednare öden och dess siste mästares fall

Reflexioner öfver Kongl.Polis-kammarens sednare öden och dess siste mästares fall

[Angående förändringar i polisens organisation] Anmärkningar wid höglofl. lag- utskottets betänkande, i anledning af wäckt motion om ändring i polis-styrelsen inom hufwudstaden / G. L. Grönhagen

[Angående förändringar i polisens organisation] Anmärkningar wid höglofl. lag- utskottets betänkande, i anledning af wäckt motion om ändring i polis-styrelsen inom hufwudstaden / G. L. Grönhagen