Ansökan till barnmorskeutbildning
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Josefina Charlotta söker till barnmorskeutbildning - 1872

Josefina Charlotta Hiller var dotter till en skomakare och bodde utanför Västerås. När hon var 20 år ansökte hon om plats på barnmorskeutbildningen i Stockholm. 

Som bilagor till hennes ansökan finns olika intyg med vitsord och rekommendationer. I en skrivelse från ordförande i kommunstyrelsen intygas det att Josefina Charlotta är ordentlig och har ett ”utmärkt gott uppförande”. Läs hela texten här: 

Josefina Charlotta Hiller som är född den 8 de Juli 1852 i  St. Ilians församling af Westmanland har för ändamål att vinna inträde vid undervisningsanstalten för barnmorskor i Stockholm, anhållit om betyg till vitsordande af frejd och upförande och varder därför bemälda Josefina Hiller härmed till bevis meddeladh att hon allt ifrån ungdomen och intill sitt sextonde år vistats i fadrens, Skomakare Hillers hus och derunder genomgått folkskolan samt få väl för uppmärksamhet vid kunskapers inhämtande som för ett utmärkt gott uppförande, förtjent de fördelaktigaste vitsord. Sednare 4:5 åren har hon tjenat och äfven derunder bibehållit godt namn om ärbarhet och duglighet hwadan undertecknad anse henne ganska lämplig till Antagande af den ifrågavarande undervisningen, och varder derför hos vederbörande mycket väl rekommenderad. 
Önsta i St Ilian den 17 Juli 1872
G.A. Gedda
Ordförande i St Ilians Com. Styrelse

Församlingens pastor intygar att Josefina Charlotta bland annat har god ”fattningsförmåga” och goda kunskaper i kristendom samt att hon lever ett stilla och anständigt liv. 

Så här skriver pastorn: 

Flickan Josefina Charlotta Hiller, som är sinnad inhemta undervisning i barnförlossningskonsten, är född den 8 juli 1852, har god kristendomskunskap , medborgerligt förtroende förer en stilla och anständig vandel, röjer god fattningsförmåga, läser innantill så väl tryckt som skrifven stil kan ock skrifva hjelplig handstil och har försörjt sig de senare åren såsom tjenstejon.
Attesteras Westerås och St. Ilian den 18juli 1872 

And Arhusiander
v. pastor

Barnmorskeläroanstalten startade sin verksamhet i mitten av 1800-talet. Undervisningen var gratis för eleverna. Kursen var på två terminer och efter avslutat kurs fick eleverna ett så kallat barnmorskebrev. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad