Domkapitlets protokoll från den 22 april 1766
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Spinnerskan Preusner konverterar till katolicismen

Vintern 1766 konverterade den 22-åriga spinnerskan Anna Christina Preusner till katolicismen. På den här tiden var det inte tillåtet att lämna den lutherska statsreligionen hur som helst. Därför rapporteras Preusner till stadens högsta kyrkliga organ: Stockholms domkapitel, eller Konsistorium som det oftast kallades på 1700-talet.

Varför valde Preusner katolicismen? Ja, några svar får man i protokollen från det möte som Konsistorium höll den 22 april 1766. Preusners fall tas upp som punkt 4, där följande finns att läsa:

"Företrädde Comministern wid Ulrica Eleonora Församling Petrus Norman, tillika med Fabriqueurn Enberg, som är Fabriqueurn Mörks Compagnon och berättade, at en qwinsperson på Fabriquen därstädes, wid namn Anna Christina Preus låtet lägra sig af en Catholique benämd Gir, och, i tanka at så mycket snarare förbinda honom til ägtenskap, gått öfwer til Catholska läran, samt i det Franska Capellet, förleden Påskedag, äwen communicerat. Norman berättade at Kyrkoherden i Kongsholmen wid förhöret funnet hänne ganska swag i sin Christendom, samt gifwet hänne en A, b, c-bok, i tanka at därigenom någon grund skulle läggas til widare uplysning; men i det stället hade hon begifwit sig til Pater Pors, och låtet sig af honom underwisas.

Anna Christina Preus, som inkallades och härom blef tilfrågad, swarade, at hon gått öfwer til Catholska läran och mottaget Pater Porses underwisning och det af fullkomlig samwets öfwertygelse.

Consistorium tilsporde hänne widare, om hon icke waret upfödd i den Lutherska Läran och om icke hännes Föräldrar bekänt sig til den samma?

Preus swarade, jo, och hännes syster, som war närwarande tillika med Fabriqueurn Enberg, tillade, at icke allenast hännes moder, utan ock Farbroder och hela slägten coomunicerat i S. Catharina och Kongsholms Församlingar.

Consistorium frågade om hon wisste skilnaden imellan Catholska och Lutherska Läran? Preus swarade nej. Som hon nyligen berättat, det Pater Pors lärt hänne Tron, hwilken Tro, efter bemälte Paters underwisning, ej mera skulle innehålla, än tro på Gud Alsmägtig; så tilsades hon nu at uprepa Apostoliska Trosbekännelsen men swarade därtil, at hon ej wäl förstod Swenska språket, och, då hon skulle läsa den samma på Tyska, kunde hon sig icke eller wäl utreda.

Consistorium bad hänne widare läsa det första Budet, hwilket hon nekade sig hafwa lärt i Catholska Kyrkan. At hon fått Christi Lekamen i Nattvarden, war hänne bekant; men, hwarunder, wisste hon icke: Christi Blod nekade hon sig hafwa fått, och då nödwändigheten äwen af dess anammande i Nattwarden hänne förestältes af Instiktelse-orden; wisste hon icke deras innehåll.

Sedan Consistorium låtet sig underrättas, at hon ej af anhörig blifwet låckad, men, efter egen bekännelse och Engbergs intygan, af Pater Pors wid hwarje besök mottaget 3 daler Kopparmynt, såsom någon upmuntran at fortfara i sin bekännelse; så har Consistorium, så wäl i betraktan af den själawånda, hon löper genom längre förblifwande i sin willfarelse, som äwen i billig fruktan, at hon genom Catholiquernes stämplingar kunde antingen bortföras, eller ock med Gir oförmodeligen sammanwigas, som ej utan mycken swårighet hittils af Fabriqueurn Mörk blifwet förekommet, funnet nödigt, at til följe af Kongl. Brefwen under den 2 Octobris 1755, och den 1 Aprilis 1762, anmoda Fiscals-Ämbetet, at skyndsamt härwid lägga handen, och saken Lagligen utföra: til hwilken ända Stads-Fiscalen Ström skulle meddelas Utdrag af detta Protocoll: hwarjemte Consistorium, til underdånigt följe af högst åberopade Kongl. Bref, pröfwade nödigt, at om detta mål til Kongl. Majt inkomma med underdånig berättelse."

De präster som representerade Domkapitlet under mötet den 22 april 1766 var doktor Anders Murray, kungliga överhovpredikanten Gabriel Rosén, magister Lars Portnan, herr Samuel Wilke, magister Carl Pustaz Werander och doktor Petrus Nensén.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad