Svea hovrätts skrivelse till Stockholms domkapitel om Anna Christina Preusner.
Text
Författare: Svea Hovrätt. Stockholms stadsarkiv

Hovrätten informerar om vidtagna åtgärder i fallet med religionsbrottslingen Preusner

Vintern 1766 konverterade spinnerskan Anna Christina Preusner till katolicismen efter att ha fått barn med en katolsk man. Det hela blev en rättssak och i det här brevet informerar Hovrätten Stockholms prästerskap om vilka åtgärder som vidtagits i fallet.

Texten transkriberad:

Wi Friherre Johan Gerdeschöld President uti Kongl Mts och Riksens Swea Hofrätt, Skattmästare af alla Kongl. Mts orden och Riddare af Kongl Nordstierne orden; Så och Revisions Secreterare och Vice President, samt Riddare af Kongl Mts Nordstierne orden, Hofrätts Råd och Assesorer hälse Consistorium Stockholm wälwilligen.

Sedan Consistorium genom utdrag af Protocollet, f. 22 sistledne Aprill, anmodat Fiscals embetet här i Staden om laga åtgiärd wid det af Capellanen i Ulrica Eleonora församling Wällärde Pehr Norman i Consistorio angifne mål angående det spinnerskan på Fabriqueurernes Meurcks och Enbergs Fabrique å Kongsholmen Anna Christina Preusner för tu år tillbaka låtit sig af Fabriques gesällen Jacob Gür häfdas, och framfödt ett flicke barn, samt sedermera fallit af ifrån Wår Rätta Evangeliska lära till then Catholska, och franska Capellet förleden Påskdag Communicerat på Gür hwilken till sistnemde lära sig bekiänder skulle desto häldre förbindas til Ecktenskap med henne. Så har Stads vice Fiscalen Eric Ström, d 25 i berörd månad, målet hos Kongl HofRätten anmält, och af sådan anledning anstalt blifwit fogad derom, at Stockholms Norra för Stads Wästra KämnersRätt härutinnan hållit en sedermera insänd ransakning, hwar af finnes at bemälte Preusner som skall wara 22 år gammal icke ägde någon kundskap i de till Christendomen hörande stycken, och förestält sig det hon icke finge wigas med Gür, innan hon gådt till herrans högwärdiga nattward, samt therföre någon tid sedan anmodat Catholska Prästmannen Pors om underwisning i hans lära, och efter det hon nästledne Påskdag communicerat i Franska Capellet, wore hon af honom, d 24 sistledne Aprill, med Gür sammanwigd, dock uppå de härutinnan af KämnersRätten dem giorde föreställningar, hade, enligit ransakningens innehåll icke allenast hon öfwer sitt afwikande betygadt ånger med alfwar samt upsåt at låta sig i Wår Rätta Evangeliska lära underrättas och hädanefter therwid ständigt förblifwa; Utan och Gür förklarat at äfwen som han förbehölle sig fri Religions öfning, och redan låtit det under äcktenskaps löfte med Preusner sammanaflade barnet af Swensk Präst Christnas, skulle och wille han icke hindra henne ifrån Lutherska läran eller wägra det ju der[as] barn måtte deri upfostr[as]

Och som Capellanen Norman redan inför KämnersRätten åtagit sig at underwisa både Anna Christina Preusner och hennes syster Ulrica i nödiga Christendoms stycken och Prästerskapet wid ofwanberörde Ulrica Eleonora församling skall dragit försorg derom at Anna Christina Preusner nu til underwisning i wår rätta lära om salighetenes grund, medel och ordning; hwilket är ock så mycket mera angelägit, som hon eljest lätteligen kunde å nyo förledas under det hon kommer at bo och wistas tillsammans med bemälte sin man och andra af främande religion: Altså har Kongl HofRätten funnit nödigt lemna Consistorium del af förberörde ransakning, till den ändan, at af Wederbörande Prästerskap wiss och säker underrättelse, hwad härutinnan kan wara åtgiort, och om hon låtit rätta sig och will förblifwa wid Lutherska läran, måtte infordras, samt Consistorium therefter inta det ransakninger å[ter]sändes, gifwa Kongl Hofrätten wid handen och tillika utlåta sig om Consistorium har n[å]godt härutinnan at påminna.

Stockholm d. 13 October 1766.

På then Kongl. Hofrättens wägnar
Joh. Gerdeschöld
Samuel E. Roselius

/Joh. Fred. Furtenbach

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad