Domkapitlets protokoll angående makarna Eric Ternells och Maria Winges osämja 16 februari 1744
Text
Författare: Stockholms domkapitel. Stockholms stadsarkiv

Gift par som flyttat isär kallas till Domkapitlet 1744

När ett gift par flyttade ifrån varandra på 1700-talet var det en anledning för kyrkan att rycka in och försöka förmå dem att leva tillsammans igen. Äktenskapet var instiftat av gud och att makarna var osams och bråkade räknades inte som en giltig skilsmässoorsak.

Här är det makarna Eric Ternell och Maria Winge som kallats upp till stadens högsta kyrkliga instans, Consistorium (eller Domkapitlet), för att förmanas om att hålla sams i äktenskapet och förklara varför de inte bor ihop. 

Det här är vad Domkapitlets protokoll från den 16 februari 1744 berättar om saken:

s. 31

Uppå presterskapets vid St Nicolai församling angifvande, hade Consistorium låtit upkalla Vinskänken Eric Ternell och thes hustru Maria Winge, hvilka personer också nu företrädde, tå them berättades, huruledes Consistorium kommit i ärfarenhet, at emellan them beklageligen en ganska svår osämja upkommit, så at the äfven nu skildts sig ifrån hvarannan, med tilfrågan när thet samma skedt. Ternell svarade nästkommande Junii månad för 3ne år sedan. Huru länge the varit gifta, och om the hafva några barn tilsamman? Sv. the hafva varit gifta i 9 år och ega 4 sammanaflade barn. Fr. hvad orsaken varit ther til at the skildes åt? Ternell svarade, at orsakerne å hans sida varit 1o, thet han, som alltid måst lefva af Credit, har genom hustruns förvållande 3ne gånger upsatt sit hushåld, men alltid gådt lika olycklig therifrån. 2o har han i lång tid dragit sit kors med tålamod, och af henne utstådt mycken kallsinnighet och olåt; men ändteligen, til bibe

s. 32

hållande af roliga sinnen, måst skilja sig ifrån henne. 3o skal han för hennes skull af en viss man, then han nu ej ville nämna, blifvit öfverfallen i sit egit hus. Hustrun förklarade häremot, at saken hänger helt annorlunda tilsamman, och skal han och intet hon förstördt huset; berättandes thet hon länge, medelst söm och spisgästers hållande, måst allena försörja sig och sina små barn; hafvandes äfven vid Riksdagarne åtskilliga herredagsman spisat hos henne, som skola veta intyga om hennes sorgfällighet at kunna försörja sig, men Ternells theremot stora obeskedelighet, i thet at han ej allenast intet haft någon omsorg för the sina, utan äfven sökt at afhålla spisgästerne at gå til, hvilket när thet intet gådt an, har han tagit penningar af them förut och förströdt thesamma, så at några herredagsmän af Presterskapet, af medlidande gifvit henne penningar thesutom, at ställa henne någorlunda skadeslös. Han skal och, genom

s. 33

thetta sit upförande, satt sig utur all Credit, så at när vinet en gång blifvit alt, och han ej varit i stånd at skaffa annat i stället, har hon måst gå till vinhandlaren, hvilken låfvat at lemna henne sådant, allenast hon sielf ville vara ansvarig för betalningen; men theraf skal Ternell blifvit så förbittrad, thet han svurit oh sagt at then onde må dependera af sin kona. Thessutom skall äfven Ternell ganska illa upfördt sig emot henne, så han ej allenast öfver hela Staden utfördt och blamerat henne för en liderlig person; utan äfven ganska illa henne handteradt, at hon för hans hårdhet ofta varit liflös, berättandes at han en gång tå han kommit hem och låtit mycket illa, hotat henne och sagt; tu skal dö som en Canallie; en gång skal han äfven satt sina knän på hennes mage 14 dagar förrän hon skulle falla i barnsäng, hvarigenom et af theras barn blifvit aldeles ofärdigt; som han ock skal hafva vägrat en gång at låta et theras barn christnas.

s. 34

thessutom skal han ock hållit til med annan kona, som skrifvit honom til, at han skulle möta henne uppå Kungsholmsbron, tå han svarat, at som han alltid varit beständig i then gamla kärleken, så vill han äfven nu komma til henne, hvilket hans svar hon sade sig haft om händer, men nu är thet sedermera sönderrifvit: dock likväl skal Comministern herr Nils Sundin sedt thetsamma. han skal tillåtit pigorna at slå henne med utlåtelse: slå then Canallien [svårtytt ord] När han gådt utur huset alltid önskat förbannelser öfver henne och barnen. Hvartil äfven kommer at han förr en gång skildts sig ifrån henne. Ternell begärte, at thenna hustruns relation måtte tagas til Protocolls, jämte påstående, at hon thetsamma lagligen bör bevisa. Hustrun betyga vid Gud och sit samvete, at hon berättat sanningen, men beklagade at thet merendels tildragit sig emellan 4ra ögon,

s. 35

så at hon har svårt med vitnen thetsamma at bevisa; men huru illa han blamerat henne lärer vara alla bekant, som känna them. Hustru Winge tilspordes, hvarest hon sig nu uppehåller? Sv. hon bor i Nettelblads hus, hvarest hon hyrer rum af en köpman vid namn Lundmark. Fr hvarmed hon försörjer sig? Sv. dels håller hon spisgäster, dels föder hon sig med sömande.

Likaledes frågades Ternell hvarest han är vistande? Sv. hos vinskänken Malm på 3 Kronor. Vidare frågades om icke Biskopen herr Doctor Alstrin, tå han var Kyrkioherde vid St Nicolai församling, haft them hos sig uti thetta ärendet? Ternell nekade, men hustrun berättade, thet herr Biskopen, i anledning af hennes ofta hos honom andragne klagomål, flera gånger kallat Ternell til sig, men han aldrig velat komma; utan sagt, thet han med Biskopen ej hade något at göra. Consistorium lät inkalla vaktmästaren, som uppå tilfrågan berättade, thet han för 4 år sedan, uppå Biskopens befallning varit hos Ternell åtminstone säkert 2ne gånger,

s. 36

at kalla honom til herr Biskopen, tå han alltid låfvat at komma. Annars skal vaktmästaren, för samma orsak, tid efter annan, flera resor sökt honom, men aldrig kunnat träffa honom hemma.

Häruppå gjorde Consistorium dessa personer en alfvarsam och bevekelig föreställning, om theras olycksaliga tilstånd och then grufveliga själavåda, som the nu sväfva uti, så länge the tillåta then leda fienden, at således uti bitterhet och hat besnärja theras hiertan, jämte förmaning, at genom en rättskaffens bot och bättring omvända sig till herren, bedja honom om theras svåra synds förlåtelse, samt sedan uti Gudsfruktan och kärlek lefva tilsamman. Hustrun beklagade, at tå hon, under theras sammanlefnad, velat hålla bön och frukta Gud, har Ternell gjordt narr af altsamman och förhindrat henne, som han ock aldrig velat bekymra sig om barnen, at the  uti theras Christendom måtte blifva undervista, utan har hon allena nåst draga omsorgen therföre. Ternell förestäldes, at fastän han hyser en sådan

s. 37

fördömd bitterhet emot sin hustru, om tå ingen kärlek finnes hos honom för barnen. Ternell svarade, at han är fattig och kan ej försörja sig eller barnen, ehuru han älskar them, och när han besöker henne, så visar hon honom bort, sägandes at hans visiter intet stå henne an. Hustrun svarade, at han så ganska illa fördt henne ut, at när han kommer til henne, så kallar han henne ej annat än fru, frågandes, huru thet står til med frun. Consistorium förestältet hem, om the tå på intet sätt vela förlikas och lemna theras bitterhet til hvarannnan, med förmaning å båda sidor, at förgäta hvad hit tils them emellan förelupit. Hustrun svarade, at hon af alt hjerta gerna skulle görat, men hon kan intet taga honom til sig i huset, emedan hon therigenom totaliter skulle blifva ruinerad, at thesutom vägrar han at ärkänna barnen för sina. Ternell sade äfven, at han för sin del ej skulle vara emot förlikning; men nu är thet för

s. 38

honom ej görligit; emedan han således aldrig skulle kunna hafva roliga sinnen; men nekade likväl thertil, at han vägrat ärkänna barnen för sina.

Consistorium förmante them, at the dock i herrans fruktan måtte på någon tid försöka, om theras sinnen intet kunde förenas; men the yttrade sig begge, at thet vore fåfängt; emedan thet redan är för långt kommit. Sedan Consistorium än vidare, i anledning af thet som både Guds och verldslig lag förmår, sökt at bringa thessa personer til förening, men ingenting thermed kunnat uträtta, tilsades the at nästa Consistorii dag sig åter inställa och afhöra Protocollet, samt emedlertid bedja Gud om nåd at kunna besinna sig.

Tolv dagar senare, den 28 februari, sammanträder Consistorium på nytt och Ternell och Winge är uppkallade igen:

s. 49

Företrädde åter vinskänken Eric Ternell och thes hustru Maria Winge, tå them tilspordes, om the sedermera

s. 50

kommit på några bettre tankar, at vilja förlikas; men som the å båda sidor låta förstå, at the sedan förra session intet talts vid, altså uplästes för them protocollet, under d. 16 hujus [=denna månad], som vidkändes. I anledning hvaraf Ternell tilspordes, om han vägrat at låta döpa et barn, och hvarföre han thetsamma gjordt? Ternell nekade  härtil; men hustrun på stod thetsamma vara så skedt; hafvandes Ternell brukat en sådan utlåtelse, at then, som gjordt barnet, må äfven sörja för Christningen. Ternell tilspordes vidare, om han håller sin hustru för något oanständigt misstänkt? Sv. thet kommer uppå mig sjelf an och tiden. Sedan Consistorium än ytterligare, genom förmaningar och tjenliga föreställningar, sökt at förmå thessa personer til en christelig förening, men sådant ej på något sätt stod at ärhålla; fant Consistorium skäligit, til följe af Kongl. Kyrkiolagens 16 Cap 11 §, härmedelst hänvisa thetta mål til verldslig  Rätts vidare ompröfvande, som thermed, efter lag och omständigheter, lärer förfara

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad