Prästen Gråbergs brev om sina ansträngningar för att lära Anna Christina Preusner om kristendomen.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Svårt lära spinnerskan Preusner något om salighetsläran

Prästen Olof Gråberg i Kungsholms kyrka berättar här om hur han under fem års tid gjort ansträngningar för att lära spinnerskan Anna Christina Preusner något om den lutherska salighetsläran.

Frågan hade blivit aktuell då Preusner vintern 1766 konverterade till katolicismen i hopp om att således enklare kunna gifta sig med katoliken Jacob Gür, som var far till hennes barn. Att lämna statsreligionen var brottsligt. I rättegångsprotokollen, som Gråberg tagit del av, tycker han att hans försök att lära Preusner om den kristna läran beskrivs på ett orättvist sätt. Därför skriver han detta brev till stadens högsta kyrkliga organ - Domkapitlet, eller Konsistorium som det vanligen kallades.

Gråbergs text renskriven:

"Hörsamt Memorial

Af det protocoll, som d. 26 Aprili innevarande år blifwit hållet wid Norra Förstads högtärade Westra CemnärsRätt, finner jag, at Anna Christina Preusner gjort om mitt förhållande i anseende til hänne en sådan berättelse, som mera utwisar kallsinnighet och efterlåtenhet än alware och drift uti mitt ämbete; hwarföre jag nödgas rätta hwad hon om mig oriktigt anfört, och det med så mycket större trygghet, som min Adjunctes hr Magister Agdén, så wäl som hr Fabriqueuren Mörk weta at saken annorlunda förhåller sig, hwilket och hr Comministern Norman säger sig i högtärade Cämnärsrätten hafwa omförmält.

Anna Christina Preusner har ingalunda warit af mig så okänd, at jag nästl. år aldraförst behöft examinera henne i hennes Christendom, som jag ock Comministern i egna personer årligen hålla öfwer hela församlingen, alt sedan år 1761 nogsamt wetat både hännes och hännes systers grofwa okunnighet i det som salighets läran angår; hwaremot jag ingalunda lemnat dem hielplösa, eller sagt, at om de ei sielfwa wille tala med hr Fabriqueuren Mörk angående tid och sätt til underwisning, så skulle jag ei kunna hielpa dem: utan har jag twärtom ifrån år 1761 troligen förmanat dem, at besöka mig i mitt hus om Sön- och helgedagar efter Aftonsången, då jag, utom ständiga förhör som hållas med mera för sig komna, äfwen syslosätter mig med barn och begynnare.

Men då ingendera af dessa twå wille nyttia sådan förmaning, utan ursäktade sig dermed at de ei kunde läsa i bok, så begärade jag år 1763 hr Fabriqueurens Mörks tilstånd, at de måtte få gå wissa timar om dagen til en Pedagogus benämd Holm, som lärer flickor läsa innan til, hwartil ock bemälte Fabriqueur lemnade sitt bifall, och som min Adjunctus til den ändan köpte a, b, c böcker åt dem, så förklarade de sig dermed mycket nögde, samt lofwade at flitigt nyttia Holms underwisning men efterkommo det ei med större hog, än at de efter åtta dagar aldeles underlåto gå til honom, och dessutom undanhöllo sig ifrån Fabriquen.

När åter hr Fabriqueuren Mörk hade dem til rätta skaffat, kunde de ei widare förmås at lära sig läsa innan til, såsom de ei eller wid Söndagsförhören wille inställla sig.

Dock sedan Anna Christina Preusner af gesel. Gür barn framfödt, kom hon straxt derpå til mig med sin syster och begärade, at om Söndags aftnarne få examineras hemma hos mig, hwartil jag straxt förklarade mig willig, men såg dem sedan aldrig komma.

Detta föranlät mig äntel. när jag för ett år sedan wid då anstält husförhör på hr Mörks Fabrique, äfwen fant annan ungdom derstädes okunnig i Christendomen, at begära af Fabriqueuren, det Scholemestare Jernberg hwar Onsdags eftermiddag måtte på Fabriquen förhöra ungdomen, och at dessa systrar wid sam[ma] tilfällen skulle få wara tilstädes. Hr Fabriqueuren Mörk samtyckte dertil, och förhören togo med detta året sin början; men sedan bägge systrarna Preusner en gång warit tilstädes, kommo de ei widare tit.

Sedan jag nu anfört hwad med dessa person[er] blifwit af mig tilgiort, återstår endast at berätta huruwida de nyttiat Comminister Normans underwisning. Anna Christina Preusner har, såsom han sagt, icke öfwer twå eller tre gånger warit hos honom ehuru hon haft tilfälle at göra det; men äntel. wid midsommars tiden kommot ifrån hr Mörks fabrique til Fabriqueuren Pauli i S. Catharina Församling, hwilket Comminister Norman straxt derpå munteligen berättat för Scholemestaren i S. Catharina Församling, med begäran, at han wille gifwa sådant Presterskapet tilkänna, hwilket likwäl Scholemestaren sedan bortglömt. Men Ulrica Preusner har af bemälte Comminister på alla möjeliga sätt blifwit upmuntrad, at göra besök hos honom, hwartil han lemnat hänne frihet hwar morgon, såsom äfwen hr Fabriqueuren Mörk säger, at han lofwat hänne fri kost den dag hon besöker Comministern Norman; men sådant oaktat har hon ganska sällan sig infunnit, så at han ännu ei giort med hänne särdeles framsteg: dock har hon lofwat på min nyligen till hänne skedde föreställning, at wida mera hog och alware i den saken.

För öfrigit har jag lemnat herr Kyrkoherde Portnan del af höglofl. Kongl. hofrättens bref, at igenom Presterskapet i S. Catherina Församling närmare efterfråga Anna Christina Preusner: och håller  för nödigt, at hans Kongl: majts nådigste ompröfwande i underdånighet hemställes, hur wida en Catholsk Prest skal, såsom nu är skedt, få  opåtalt ei allenast draga Proselyter til sig, utan äfwen efter sitt behag wiga Swenskr folk med Catholiquer tilsammans, utan at ordentelig lysning för sig gått; och om sådana äktenskap böra här i riket anses för lagliga, när likwäl, efter höga Öfwerhetens förordnande; Catholiquer som här wilja bo och wistas, icke böra få sluta äktenskap sins emellan, utan at Presterskapet wid wåra församlingar derom anlitas.
Stockholm d. 11 novembris 1766.
Olof Gråberg"

Enligt husförhörslängden låg Mörks fabrik på tomt nummer 84 vilket enligt Stadsarkivets Registernyckel för fastigheter 1730 och 1810 skulle motsvara kvarteret Körsbärsträdet, ett kvarter som på den tiden sträckte sig från Hantverkargatan ned till vattnet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad