Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Roddarmadamer ansöker om att få höja taxorna på långa roddresor

Priviligiet att sköta båtskjutsar i Stockholm var sedan gammalt tilldelat fattiga kvinnor som hade svårt att försörja sig på annat sätt. Kvinnorna som rodde allmänheten över stadens vatten kallades roddarmadamer. 

I den här suppliken till Handelskollegiet ber nio roddarmadamer Handelskollegiet om att få ta ut ett högre pris för sina tjänster.

Suppliken renskriven:

Till Stockholms Stads Ädle Handels Collegium!

Undertecknade utfattige och ålderstigne, som medelst Rodd mellan Broarne söka förtjena till wårt lifsuppehelle wåga i största ödmjukhet hos ädle Collegium anhålla att den för oss utsatta Taxan, å Långrodd måtte Enligt ädle Collegiums wisa öfverwägande och Behjertenhet något förhöijas. Så att wi litet lättare må kunna med Ordentlighet och Ärlighet fullgöra de åliggande och utskylder som Oss widkommer.

Och som nu En mengd Kullbåtar finnes, hvilka Borttager mycket af wår lilla Arbetsförtjenst wåga wi ödmjukeligen tillförse Oss ädle Collegiums wälgörande åtanka, att Bifalla till denna wår ödmjuka anhållan. Stockholm den 9 julij 1838

Johana Christina Forsell
Johanna Christina Skill
Anna Margreta Wesström
Anna Maria Svensson
Sofia Uttberg
Christina Wilhelmina grönberg
Louisa Salmonson
Catharina Lungren
Sara Brita [svårtytt efternamn]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad