Text
Författare: Almgren, Sophia Wändela (1792-?). Stockholms stadsarkiv

Nybliven sjubarnsmor ansöker om att få jobba som rodderska

Våren 1836 gifter sig Wändela Sophia Lidberg med varvstimmermannen Johan Almgren, en man som har sju barn från tidigare äktenskap. Bara tre månader efter bröllopet avlider dock maken och kvar står Wändela Sophia med problemet att försörja de sex av hennes nya styvbarn som är minderåriga.

Hon skickar därför denna supplik till Handelskollegiet, en myndighet som bestämde vem som fick driva vilken sorts företag i staden. I skrivelsen frågar hon om hon möjligen kunde få betjäna allmänheten med båtskjuts över stadens vatten. 

Suppliken renskriven (Wändela Sophia har den skriftliga egenheten att hon börjar varje ny rad med stor bokstav):

Till Höglofliga Handels Collegium

I anseende till de Tryckande omständihgeter hvilka jag
Här vågar i ödmjukhet anföra hoppas jag det höglofliga
Handels Collegium icke lemnar dänna min ansökning
Utan afseende då jag med flit och arbetsamhet vill söka
Mig ock de mina nödtorftigt bröd,

Jag ingick den 24de Aprill sistledit år uti äcktenskap
Med för dätta Warfstimmermannen Enklingen
Johan Almgren, jag förutsåg svårigheten af en Knapp
Bergning hälst då han redan var med sina föra hustrur
Begåfvad med sju stycken Lefvande Barn, män för
Att dela hans Bekymmersfulla belägenhet ock med arbetsamhet
Söka å min sida så mycket som mögeligt bidraga så länge
Gud förlänar mig hälsan till dässa små, ock dåvarande
Moderlösa, varest fyra var under sju års ålder, gick jag
De vetande svårigheter nöjd till mötes, män mina ovetande
Blifva mig för tryckande då försynen behagade honom hädan-
Kalla från sina jordiska mödor dän 27de julii samma år
Ock jag efter 3ne Månaders äcktenskap blef ensam moder
För sju barn varaf säx underåriga dock likväl har
Af medlidande Allmänna Barnhuset taget ett ock Frimu-

rar-Barnhuset ett, Uti dänna belägenhet varuti jag mig
Nu befinner våg jag inför Höglofliga Handels-Collegium
I största ödmjukhet anhålla om full Rättighet såsom
Rodderska ock vad därtill hörer för att egen båt handhafva
Wid de lofliga ock anbefalta ställen hälst då jag ännu tilltror
Min hälsa ock mina Krafter,

Ock skall jag med flit ock Arbetsamhet troget uppfylla
De mina anbefalta åligganden ock utskylder,
Med full förtröstan om Höglofliga Handels-Collegium
För mig gynnande svar afvacktar jag i största ödmjukhet
Stockholm d: 12:te januari 1837
Wändela Sophia Almgren
född Lidberg

Längre ned på skrivelsen har Pastorsadjunkten Pehr Lindsten i Hedvig Eleonora skrivit följande rader till stöd för Wändela Sophia Almgrens ansökan:

Warfs Timmermans Enkan Vendela Sophia Almgren född Lidberg år 1792, blef efter några månaders äktenskap med Timmermannen Johan Almgren, Enka d. 27 Juli sistl. år och befinner sig med 3 o 4 hemmavarande minderåriga stjufbarn, dem hon med omsorg vårdar uti behöfvande omständigheter och är känd för christelig och ärbar vandel betygar i anseende til ofvanstående ansökan. Stockholm d. 17 jan. 1837

Pehr Lindsten
P. Adj. i Hedv. Eleon.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad