Polisrapport om om mötet mellan Lundahl och Svensson 1880.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Otukt som mot naturen är - homosexualitet under 1700- och 1800-talen

När en ny lag gällande homosexualitet trädde i kraft år 1734 tog den endast upp tidelag, dvs sexuella handlingar med djur. Personer som dömts för tidelag hade berättat att de inte vetat om att man kunde ”synda” på detta sätt förrän de hört talas om en rättegång där ett sådant brott dömts. Myndigheterna blev rädda för att samma sak skulle hända med personer som hörde talas om sodomi, som homosexualitet då kallades, och införde en sorts tystnadspolitik. Protokoll från rättegångar förstördes och i namnregistren ströks brottslingens namn noggrant över. Formella dödsstraff utdömdes fram till 1862 men det är osäkert om någon person avrättades för sodomi senare än 1778. Under första hälften av 1800-talet uppstod på så sätt en paus i förföljelsen av homosexuella.

Den nya strafflag som godkändes 1864 och trädde i kraft 1865 bestraffade både tidelag och sodomi, ”otukt som mot naturen är”, med straffarbete i högst två år.

I polisrapporten här berättas om när snickeriarbetaren Lundahl och åkaredrängen Svensson träffades sommaren 1880 för ett tillfälligt sexuellt möte på Djurgården vilket renderade dem fyra månaders straffarbete vardera:

”Onsdagen den 16 juni 1880

Natten emellan sistlidne Söndag och Måndag kl. /4 12 inkom å Detektiva polisafdelningens kontor Konstapeln No 90 Bengt Magnus Bodén och Extra konstapeln No 216 Albert Alfred Lundberg, medhafvande Snickeriarbetaren Nils Lundahl och Åkaredrängen Frans Oscar Svensson, dervid konstaplarne rapporterade att Lundahl och Svensson vid kl. 10 tiden samma afton blifvit intagna å Djurgårdens polisvaktkontor af Konstapeln No 153 Carl August Björklund med flera personer, enär Lundahl och Svensson kort förut anträffats i ett busksnår i bergbacken Öster … allmänna vägen mitt emot Al… bedrifvande otukt som mot naturen är.

 Lundahl och Svensson, som … infördes å förskrifne kontor, var af starka drycker berusade, kunde … afton ej förmås att redogöra för … som mot dem blifvit angifvet hur de blefvo häktade.

 Sedemera hörda hafva de be… Lundahl, att han på aftonen dennes, tiden kunde han ej påminna träffat Svensson liggande å det if[rågava]rande stället, dervid Svensson fram... förslag om att de skulle med hvar[randra] driva otukt, och att Lundahl var … skulle börja, vilket äfven skett, eh[uru de] inom kort blifvit anhållna af po[lis].

 Sedemera har Lundahl ändrat [den]na sin uppgift derhän att han i[cke] mindes något om förloppet af ti[lldra]gelsen mera än att han vid anhål[landet] varit sysselsatt med att gnida …del emellan Svenssons lår.

 Svensson hörd, förnekade till [en] början att hafva någon kännedom om tilldragelsen, enär han skulle legat och sofvit och ej uppvaknat förrän han blifvit anhållen; men har han slutligen erkänt och berättat: att han vid kl. 10 tiden på e.m. den 13 dennes legat å den antydda platsen då Lundahl, som han ej förut kände, kommit och lagt sig bredvid Svensson med begäran att han skulle få, som han uttryckte sig, ”sätta på bakvägen” så skulle Lundahl bjuda på brännvin. Detta förslag hade Svensson genast ingått på och af sådan anledning ingått i ett intillvarande busksnår der Svensson knäpt ned byxorna och lagt sig på buken samt Lundahl försökt att intränga i stolgången på Svensson, men detta hade dock ej lyckats, utan hade de när de som bäst voro sysselsatta med detta blifvit anhållna.

 Förutnämnde konstapeln No 153 Björklund och Arbetskarlarne vid renhållningsverket Anders Gustaf Kjellman, boende i huset No 4 vid Lilla Surbrunnsgatan samt Johan Albert Jansson boende No 2 Styrmansgatan hafva sammanstämmande berättat att de vid tid och å stället ifråga sett Lundahl, med sin mansl[em] arbeta Svensson i stolgången och att [Svens]son i sin mån sökt underlätta ex…ionen genom att i sin liggande [ställ]ning föra underlifvet upp och ned.

 Lundahl och Svensson hafva … upgifvit:

 Lundahl, att han är född den 16 F[ebruari] 1835 i Dalby socken af Malmöhus, son till Landtbrukaren Hans Svensson och dennes hustru Carna samt att … är senast kyrko och för innevarande … mantalsskrifven i Hedvig Elenora [för]samling och

Svensson, att han är född den 15 … 1857 i Bardlingbo socken på Gotl[and] och son till Arbetskarlen Daniel …son och dennes hustru, hvars namn … ej känna, samt att han är kyrko… för innevarande år mantalsskrifv[en i] Waxholms församling af Stockholm.

Stockholm som ofvan

Oscar Ström”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad