Handskrivet brev
Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967). Utbildningsförvaltningen

Överståthållarämbetet uppmanar Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd att undersöka stadens brunnar

Överståthållarämbetet uppmanar Sundhetsnämnden i Stockholm att så snart som möjligt undersöka stadens brunnar.

Eftersom vattnet från brunnen på Brunnsbacken har visat sig vara dåligt för hälsan för de som hämtade sitt dricksvatten i den och har fått stängas finns det anledning att tro att  andra brunnar i Stockholm kan vara hälsofarliga.

Om de visar sig att andra brunnar ocskå är förorenade ska de stängas tillsvidare. För att det inte ska bli brist på dricksvatten ska så kallade vattenkastare från vattenledningen sättas upp i närheten av de brunnar som behöver stängas.

Vattenledningarna i Stockholm började byggas ut under 1860-talet och på 1880-talet hade stadens centrala delar vattenledningar. Men många människor hämtade fortfarande sitt vatten ur stadens brunnar, som man gjort ända sedan Stockholm grundades.

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan" hittar du också kapitlet "Stockholms vattenledning" i verket Stockholm, Sveriges hufvudstad. på sida 345 finns en karta som visar hur nätet av vattenledningar byggdes ut i Stockholm åren 1861-1896

Brevet renskrivet:

Ank. den 3 Febr. 1866

Till Stockholms Stads Sundhetsnämnd

Som, utom det att vattnet uti den i Brunnsbacken varande brunn befunnits hafva haft  omenligt inflytande på de personers helsa, som deraf sig begagnat, hvarför ock samma brunn måst tills vidare stängas, anledning jemväl förekommit till förmodan att vattnet uti åtskillige andre här i staden till allmänt begagnande upplåtne brunnar är till förtärande mer eller mindre skadligt, föranlåter Öfverståthållare Embetet att I viljen så snart ske kan, gå i författning om undersökning av vattnets beskaffenhet i samtliga berörda brunnar, hvarvid, i händelse vattnet i någon af dem befinnas vara för hälsan menligt, underrättelse derom torde Öfverståthållare Embetet skyndsamlingen meddelas så det anstalt må tagas om brunnars tillstängande tills vidare, hvarförutan och på det tillgång på dricksvatten under tiden icke måtte saknas i trakten af den brunn, som sålunda komma att stängas. I torden i sammanhang med Eder berörde underrättelse till Öfverståthållare Embetet, hos Drätselnämnden göra framställning om anbringande i brunnens närhet af en vattenkastare från vattenledningen. Stockholm den 2 Februari 1866.

Gillis Bildt

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad