Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Borgmästare Carl Lindhagen vägrar flagga för tsaren 1909

I juni 1909 besökte den ryska tsaren Nikolaj II Stockholm på ett officiellt statsbesök.

I samband med besöket gav Stockholms socialistiska borgmästare Carl Lindhagen order om att inga flaggor skulle hissas på stadens rådhus, som en markering mot den ryska självhärskarens närvaro.

Borgmästare Lindhagens beslut var inte populärt bland stadens övriga rådmän, som av rädsla för en diplomatisk fadäs, inkallade till ett extra sammanträde den 26 juni där Lindhagens order röstades ned med siffrorna 5 mot 1.

Protokollet i original, från rådmännens extrainsatta sammanträde den 26 juni 1909, går att läsa här.

En renskriven variant av protokollet följer nedan:

"1909 den 26 juni.

Närvarande:

Borgmästaren Lindhagen
Rådmannen Wretman, Noréns, Dahlberg, Klintberg och Flensburg.

Med erinran, att Hans Majt Kejsaren af Ryssland denna dag på ett officiellt besök vore att förvänta till hufvudstaden, förmälde Rådmannen Dahlberg, att han erhållit kännedom om att Borgmästaren lemnat ordres, att flaggan på Rådhuset idag icke skulle hissas. Då emellertid med takt och god ordning syntes öfverensstämma att, såsom skett å såväl Kronans som stadens öfriga byggnader, Rådhusets flagga, på sätt vid liknande tillfällen förut egt rum, också denna dag blefve hissad, hemastälde Rådmannen Dahlberg att Magistraten förty måtta derom fatta beslut.

I hvad Rådmannen Dahlberg anfört instämd Rådmännens Wretman, Noréns, Klintberg och Flensburg.

Borgmästaren Lindhagen förmälde, att han, som det jemlikt magistratens beslut tillkomme att bestämma om flaggans hissande i andra fall än de i beslutet särskildt uppräknade, af angifna skäl för sin del ej funnit sig uppfordrad att påkalla flaggans hissande i förevarande fall, samt att han vidhölle denna sin uppfattning.

Magistraten beslöt härefter, att flaggan å Rådhuset denna dag skulle hissas.

Borgmästaren Lindhagens åberopade sitt förenämnda yttrande.

In fidemo

Otto Salmonson
"

En samtida tidningsartikel om Lindhagens nedröstade flaggningsbeslut går att se via att klicka här.  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad