Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Förnyad Kungörelse, Angående hundars innehållande och afstängande från gatorne" 1755

Herrelösa och vilda hundar var uppenbarligen ett problem i 1700-talets Stockholm. Enligt kungörelsen som går att läsa intill hemsöktes staden våren 1755 av ”tjutande och bitande” hundar som tillfogade stadens invånare, och då särskilt ”små barn”, svår ”skada och olägenhet”.

För att råda bot på stadens hundproblem lovade myndigheterna í sin utfärdade kungörelse att alla vilda hundar i Stockholm från och med nu skulle börja skjutas. Hundägare som inte höll sina djur under sträng uppsikt och i koppel hotades tillika med böter på hela tio daler silvermynt.

Kungörelsen i renskrivet format följer nedan: 

"I anseende til de tid efter annan deröfwer försporde klagomål, at en stor hop hundar, till hwilka inga ägare finnas, jämwäl andra stora hundar, derigenom at deras ägare ej hålla dem instängde eller i band, så om dagar, som nätter, flodtals löpa omkring Staden och Malmarne, samt ej allenast medelst tjutande och bitande finns emellan, förorsaka mycket buller och oljud, hwarigenom folk i deras natte-ro förstöras, utan ock tilfoga folk och särdeles små barn skada och olägenhet; hafwa wäl särkildte Publicationer af den 16. Maji 1735, 3. Septembris 1739, 1. Martii 1745, 13. Junii 1747, och 13. Januarii 1748. til förekommande deraf blifwit utfärdade, men som sådant oagtat, hwarjehanda efterlåtenhet och försummelse härutinnan hos Stadens Inwånare dageligen förspörjes; Så föranlåtes Högwälborne Herr Grefwen, Fältmarskalken och Öfwer-Ståthållaren Samt Riddaren och Commendeuren af Kongl. Maj:ts Orden, tillika med Magistraten, än ytterligare alfwarligen antyda och warna denne Stadens Inwånare, at, wid, Tijo Daler Silfwermynts böter, innestänga eller i band slika dem tilhöriga stora hundar, så at de ej, på sätt, som härtils skedt, måge om dagar eller nätterne löpa omkring kring Staden och Malmerne; Warande för öfrigit, hwad angår de så kallade wilda hundar, eller de till hwilka inga ägare finnas, eller sådane, som går omkring, utan at vara märkte med halsband, den anstalt gjort att samma hundar om aftnorne, sedan mörkt blifwit, och om nätterne, skola af wisse dertil antagne personer, dödas och ihjälskjutas; Och hafwa således Stadens inwånare at skylla deras egen owarsamhet, om ibland desse senare hundars antal, deras hundar på en slik förbunden tid äfwen blifwa dödade och ihjälskjutne. Stockholms Rådhus, den 18. April år 1755."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad