Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Kongl. majt:s: Kungörelse och Förbud, för Stadsens Inwånare, at låta kasta hundar i Strömarne och Canalerne" 1771

Uppmaning till stockholmarna att sluta kasta sina hundar i strömmen. Sjukdomar kan ju börjar spridas. Från 1771.

Den "wanlige platsen wid Grindshagen" som omnämns i texten är området mellan dagens Skanstull och Eriksdal på Södermalm.

"Som högvälborne herr Grefwe, Praesidenten och Öfwer-Ståthållaren samt Commendeuren af Kongl. Swärdsorden, tillika med Magistraten, fått förnimma, at en hel av Stadens Inwånare låta kasta hundar i Strömarne eller Canalerne, hwaribland skjuke hundar kunde komma at kastas i watnen, däraf swåra påfölgder äro at befrukta; Altså har Herr Grefwen, Praesidnten och Öfwer-Ståthållaren, tillika med Magistraten, funnit sig föranlåten, at wid Tio Dalar Silfm:ts wite förbjuda, det någon hund hädanefter må kastas i watnet uti Sjöar , Strömar eller Canaler, utan åligger alla dem, som hos sine hundar förmärka tecken til sjukdom, at draga försorg, det deras hundar, antingen lefwande eller döda, warda till de utsedde ställen utförde.

Och som det blefwe för långt och beswärligt, at låta afföra alla hundra til den wanlige platsen wid Grindshage, så är dessutom plats utsedd uppå Norrmalm wid Staquetet imellan Norr-Tull och Pafchens Trädgård, så att Inwånarne, som finna sig föranlåtne, att låta sine hundar utföra, äga tilfáile, at föra dem, antingen till det wanliga stället på Grindshage eller förenämnde ställe på Norremalm, hwarest personer äro förordnande, som ditförde lefwande hundar ihjälskjuta skola. Stockholms Rådhus, den 17 Maji 1771."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad