Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisrapport om 62 döda vid firandet av den nyfödde tronarvingen 30 december 1778

Den 30 december 1778 arrangerades en stor fest för folket på Gustav Adolfs torg – som på den tiden hette Norrmalmstorg. Över torget hade byggts en provisorisk festhall med läktare. Gratis mat och vin utlovades till de som kom. Orsaken till kalaset var att kung Gustav III:s drottning Sofia Magdalena fött en son, den blivande Gustav IV Adolf.

Festligheterna slutade dock i en katastrof. Den tillfälliga festsalen fylldes till bredden av människor och många fick sätta livet till i trängseln. Den här polisrapporten beskriver läget bland de förolyckade dagen efter olyckan. Rapporten renskriven:

Rapport af d: 31 Decembre 1778

Af the Personer som förleden afton i trängslen förolyckades och från Norrmalmstorg blefvo i omkring liggande husen inburne, hafva 4:a genast qvicknat och 10 genom fältskärshand til lif återstälde blifvit. Men 62 Personer dels qväste, dels qväfde hos hvilka, oagtadt alt bemödande af Medici och Chirurgi, något tecken till lif ännu ej kunnat förspörgas. Af Desse äro 25 manspersoner och 37 qvinspersoner bland hvilka sednare finnes 10 hafvande Qvinnor.

Bataillonsfältskärerne vid Kongl lifgardet Davids och Knapp hafva i synnerhet utmärkt mycken både skickelighet och all ospard möda vid detta olyckeliga tillfälle.

Trängseln i östra dörren och det häftiga påträngandet, har efter flere trovärdiga Personers utsago, som på läcktaren åsedt den hastiga påstötning, härrört deraf at en röst bland hopen vid dören i salen hörts häftigt ropa elden vara lös, då alla skyndat åt dörren för att komma ut, hvarvid äfven åtskillige nedhastat från läcktarne. [svårtydd avslutningsfras]

[svårtydd underskrift]

Vid rapporten är bifogad en alfabetisk lista över de döda i svårtydd handstil. Tjänstemännen har förutom namn och ålder antecknat spridda uppgifter om de döda och deras efterlevande. Särskilt har man intresserat sig för de efterlevandes ekonomiska situation och hur begravningen ska finansieras. Om 68-årige Erich Waltin står till exempel: ”har änka efter sig: har ej varit så aldeles utfattig”. Vissa av dödsnotiserna innehåller dessutom mindre smickrande omdömen om de förolyckade, till exempel:

Rosenberg, Anna Christina, 50 år gamal, aldrig efterfrågat sin man, som är soldat vid Kongl Majts Regemente i Christianstad, varit högst liderlig. Hennes svägerska Anna Maja Rosenberg boende på Drottninggatan Blackvartska huset hvill besörja om begrafningen emot betalning.

Trana, Nina, tjufkonan vid 60 års ålder, har endast en son, som far landet omkring och begår stölder, sedan han förrymt fästningarne.

Bland de döda finns även en Jonas Wellander, 40 år, som ”lemnar efter sig en Son om 10 års ålder och en dotter om 6 år – samt en änka.” Denna änka, Anna Brita Wellander, skrev senare ett brev till överståthållaren som du kan beskåda här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad