Text
Författare: Piper, Sten. Stockholms stadsarkiv

Änkedrottning Lovisa Ulrika skänker stor summa pengar till de anhöriga till offren vid Norrmalmstorgsolyckan den 30 december 1778

Den 30 december 1778 arrangerades en stor fest för folket på Gustav Adolfs torg – som på den tiden hette Norrmalmstorg. Över torget hade byggts en provisorisk festhall med läktare. Gratis mat och vin utlovades till de som kom. Orsaken till kalaset var att kung Gustav III:s drottning Sofia Magdalena fött en son, den blivande Gustav IV Adolf.

Festligheterna slutade dock i en katastrof. Den tillfälliga festsalen fylldes till bredden av människor och många fick sätta livet till i trängseln. Dagen efter olyckan skrivs detta brev till överståthållaren. Sten Piper skriver här å änkedrottningen Lovisa Ulrikas vägnar att hon vill skänka en stor summa pengar som ska utdelas bland de drabbade. Brevet är daterat dagen efter olyckan och enligt texten var summan bifogad i försändelsen.

Brevet renskrivet:

Högwälborne herr Barone, Riksråd, Öfverståthållare, samt Commandeur af Kongl [svårtydd orden/titel]

Hennes Kongl Majt Änkedrottningen rörd af den olyckliga och mycket bedröfliga händelse, som i går timat på Norr-Malmstorg, har nådigt destineradt inneliggande 6000 [svårtydd valuta] 333 Riksg: 16 schilling Specie, til utdelande ibland de torftigaste af dem, som olyckan träffadt att dervid mista sina anhöriga. Jag får härmed den ähran att på befallning dem til samma ädla föremål [svårtytt] härmed öfversända, hvarjämte hennes Majt befalt mig förklara dess öfvertygelse att en så öm sak aldrig åt et af människokärlek mera upfylt hjerta till verkställighet kunnat anförtros.

Med [svårtytt] vördnad framhärdar jag til mit sidsta
Högvälborne H. Baronen, Riksrådets, Öfverståthållarens och Commandeurens,
[svårtytt]

Fredricshof d 31 december
Allerödmjukaste tjenare
Sten Piper

För min enskilta säkerhet anhåller jag ödmjukast om et [svårtytt] recipisse på Summan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad