Text
Författare: Hammarskjöld, C. G.. Stockholms stadsarkiv

Tal hållet vid invigningen af ny byggnad för Stockholms högre realläroverk af läroverkets inspektor den 6 september 1890

Stockholms högre realläroverk lever 2012 kvar som gymnasiet Norra real. Läroverket hade grundats redan 1876 och höll från början till i en del av Södra Stadshuset, där Stadsmuseet har sina lokaler 2012. 1890 fick dock skolan en egen byggnad på Norrmalm.

Här kan du läsa skolinspektor C. G. Hammarskjölds tal vid invigningen av den nya skolbyggnaden. I talet resonerar inspektorn bland annat om lärandets villkor och om vad som bör studeras i läroverket. Han inleder dock med att hylla de goda lärarna, en fin skolbyggnad är visserligen bra att ha, men föga värt utan duktiga lärare:

”Allt sådant är hjelpmedel, af vigt utan tvifvel, men dock blott hjelpmedd för hvad som är läroverkets själ, de kunniga, i undervisningens konst dugliga och erfarna, de för sitt kall nitälskande lärarne, som, sjelfva en föresyn i karakter oeh hållning, veta att leda den dem anförtrodda ungdom i sanning och dygd. Der sådana lärare saknas, der hjelpa inga skolpalatser. Der de finnas, der bildas under deras ledning dugande män, äfven om undervisningen lemnas i usla hybblen.”

Det finns dock tydligen gränser för vad lärarna kan uträtta:

"Kan då skolan göra dumma pojkar qvicka? Nej den konsten är beklagligen ännu icke uppfunnen."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad